คุณกำลังมองหาอะไร?

ตัวชี้วัดกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย 5 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
     - 1.1 รายการข้อมูลการทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัย
     - 1.2 ข้อมูลความรู้ บทความวิชาการ ที่สนับสนุน
     - 1.3 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
     - 2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อน ตามกลยุทธ์ PIRAB
     - 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C-S เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
     - 2.3 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้

     - 3.1 แผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
     - 3.2 รายงานผลการดำเนินงาน
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.7
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 01
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 02
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง
     - 1.1 รายการข้อมูลการทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัย
     - 1.2 ข้อมูลความรู้ บทความวิชาการ ที่สนับสนุน
     - 1.3 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
     - 2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อน ตามกลยุทธ์ PI
     - 2.2 มีประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C-S เพื่อการขับ
     - 2.3 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
     - 3.1 แผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
     - KPI พัฒนาการเด็ก กลุ่มแม่และเด็ก 5 เดือนหลัง
ประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด 1.7 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม


ตัวชี้วัด 1.17 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL)
     - 1.1 สถานการณ์ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

     - 1.2 รายงานทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
     - 1.3 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
     - 1.4 รายงานข้อมูลความต้องการความคาดหวังความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     - 2.1 มาตรการที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ ฯ
     - 2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่คลัสเตอร์ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
     - 3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.17
     - 3.2 รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านกิจกรรมทางกาย
     - 4.1 Output ผลผลิตกระบวนการตามแผนและมาตรการที่กำหนด
     - 4.2 รูปแบบการขับเคลื่อนการยกระดับโรงเรียนและหน่วยงาน
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.17
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
รายงานตัวตัวชี้วัด 1.17 ประจำเดือนเมษายน 2564
1.1 รายงานข้อมูลสถานการณ์การส่งเสริม PA ในด็กวัยเรียนวัยรุ่น (รอบ5 เดือนหลัง)
1.2 รายงานทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (รอบ 5 เดือนหลัง)
1.3 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภาวะสุขภาพ ในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น (รอบ 5 เดือนหลัง)
1.4 รายงานข้อมูลความต้องการ ความคาดหวังความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (รอบ 5 เดือนหลัง)
2.1 มาตรการที่สอดคล้องกับข้อมูล และความรู้ (รอบ 5 เดือนหลัง)
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่คลัสเตอร์ เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น (รอบ 5 เดือนหลัง)
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด1.17 (รอบ 5 เดือนหลัง)
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด 1.17 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
- ขออนุมัติจัดประชุมและใช้เงินในโครงการ
- หนังสือ ที่ สธ 0937.04_ว5554(ทุกศอ.เข้าประชุม)
- หนังสือ ที่ สธ 0937.04_ว5553(รร.เข้ารับโล่)
- หนังสือ ที่ สธ 0937.04_5615(สสจ.เข้าประชุม)
- กำหนดการจัดประชุม 23 ส.ค.64
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม


ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
     - 1.1 รายงานการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ ปัญหาสุขภาพที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้

     - 1.2 รายงานการทบทวนผลงานวิชาการงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
     - 1.3 ผลการวิเคราะห์
     - 1.3 รายงานผลการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพฯ 2563
     - 1.4 มีข้อเสนอแนะแก้ไข ที่นำไปสู่การกำหนดนโยบาย มาตรการ และความรู้ที่จำเป็นสำหรับประชาชนหรือผู้รับบริการ
     - 2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน
     - 2.2 มีประเด็นความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
     - 3.1.1 ชี้แจงการดำเนินงาน หน้า 9
     - 3.1.2 การถ่ายทอด สื่อสารนโยบายและมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน
     - 3.1.2 รายงานการถ่ายทอดสื่อสารนโยบายและมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงานแก่ศูนย์อนามัย สสจ. และภาคีเครือข่าย
     - 3.1.3 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายวัยทำงาน
     - 4.1.1 แผนการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ
     - 4.1.2 เอกสารการถ่ายทอดสื่อสารนโยบายและมาตรการ
     - 4.1.3 รายงานรูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง
     - 3.1.3 การพัฒนารูปแบบการสื่อสารและสร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายวัยทำงาน
     - 4.1 รายงานผลผลิตการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
     - 4.1.2.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1
     - 4.1.2.1 สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 2
     - 4.1.2.2 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์
     - 4.1.2.3 รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ
     - 4.2 รายงานผลผลิตการขับเคลื่อนกิจกรรม การถ่ายทอดความรู้
     - 4.2.1 แผนการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ
     - 4.2.1 แผนบริหารความเสี่ยง
     - 4.2.2 เอกสารการถ่ายทอดสื่อสารนโยบายและมาตรการ
     - 4.2.3 รายงานรูปแบบการสร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
     - 5.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม 25-59 ปี 5 เดือนแรก
     - 5.2 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรม 25-59 ปี 5 เดือนหลัง
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด 1.19 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
ปรับแผนโครงการ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม

ตัวชี้วัด 1.21 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
     - 1.1 สถาณการณ์PAสูงอายุ

     - 1.2 ผลการดำเนินงาน
     - 1.3 ระบบรายงานและสถานการณ์ย้อนหลัง 3 ปี
     - 2.1 มีมาตราการ.สอดคล้องกับ PMQA
     - 2.2 เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
     - 2.3 บทสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
     - 3.1 แผนการขับเคลื่อนงาน
     - 3.2 ผลการขับเคลื่อนแผน
     - 3.3 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.21
     - ผลิตคู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี
     - จัดทำคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อ “กิจกรรมบริหาร
     - จัดทำคลิปวีดีทัศน์ หัวข้อการสร้างความรอบรู้
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
     - ผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
     - ร่างหัวข้อองค์ความรู้ คู่มือ.บริหารสมอง
     - โรคสมองเสื่อม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
(ร่าง) รายละเอียดการจัดจ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ เรื่องกิจกรรมบริหารสมองด้วยการบริหารกายสำหรับผู้สูงอายุ
ตารางการสืบค้นรูปแบบกิจกรรมการบริหารสมอง
แบบติดตามตัวชี้วัด 1.21 เมษายน 64
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด เดือนพฤษภาคม 2564
การทบทวนองค์ความรู้เรื่องภาวะสมองเสื่อม (dementia)
รายละเอียดการจ้างทำวีดีโอบริหารสมองผู้สูงอายุ บ.ฟลูฟิล
รายละเอียดการจัดจ้างทำคลิปวีดีทัศน์การบริหารสมองด้วยการบริหารกาย
รายละเอียด_วีดีโอบริหารสมองผู้สูงอายุ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
- การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกายภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19
- กำหนดการ.เสวนาฯ
- ข้อมูลจัดทำข่าวฯ
- ข่าวแนะผู้สูงอายุออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกัน
- โครงการ
- งานเสวนาฯ
- บ้านปลอดภัย Covid
- ร่างข้อมูลสคริปต์งานเสวนา
- รายละเอียดการจ้าง
- สรุปการดำเนินงานการเสวนา เรื่อง สูงวัย ขยับกาย เพิ่มภูมิคุ้มกัน อยู่บ้าน ต้านโควิด 19
- ผลการสำรวจพฤติกรรมสุขาภาพที่พึงประสงค์ฯ
- จำนวนผู้สูงอายุที่ตอบแบบสำรวจพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ H4U
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม

ตัวชี้วัด 1.38 จำนวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวออกกำลังกาย
     - 1.1 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพกิจกรรมทางกาย
     - 1.2 สื่อองค์ความรู้การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
     - 2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน
     - 2.1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย
     - 2.1.1 คำสั่งอนุกรรมการ
     - 2.1.2 แผนการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ
     - 2.1.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ
     - 2.1.3 ก้าวท้าใจ Season 3
     - 2.1.4 เทคโนโลยีในการสนับสนุนกิจกรรม
     - 2.1.5 รายงานการติดตามงานคลัสเตอร์วัยทำงาน
     - 2.1.5 รายงานการประชุมติดตาม และสรุปผลการดำเนินงาน โครงการก้าวท้าใจ
     - 2.2 มีประเด็นความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
     - 2.3 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ และประเด็นความรู้
     - 3.1 แผนการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ
     - 3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผน
     - 4.1 มีระบบก้าวท้าใจ
     - 4.2 การผลิตและเผยแพร่ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.38
     - one page ประชุมคณะHealth point 8 ม.ค.64
     - one page ประชุมคณะอนุประชาสัมพันธ์ 13 ม.ค.64
     - one page ประชุมติดตามการดำเนินก้าวท้าใจ Season 3
     - one page รวม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 01
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 02
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 03
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 04
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 05
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง
     - 2.1.2 แผนการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ
     - 2.1.2 แผนบริหารความเสี่ยง
     - 2.1.3 การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ
     - 2.1.3 ก้าวท้าใจ Season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร
     - 2.1.3 ก้าวท้าใจ Season 3
     - 2.1.3 ใช้งานแอปพลิเคชันก้าวท้าใจ
     - 2.1.3 ประชาสัมพันธ์ก้าวท้าใจ
     - 2.1.4 เทคโนโลยีในการสนับสนุนกิจกรรม
     - 3.1 แผนการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ
     - 3.1 แผนบริหารความเสี่ยง
     - 3.2 มีการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนงาน
     - 4.1 มีระบบก้าวท้าใจ รอบ 5 เดือนแรก
     - 4.2 มีการผลิตและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกาย รอบ 5 เดือนแรก
     - 4.3 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ รอบ 5 เดือนหลัง
     - 5.จำนวนครอบครัวลงทะเบียน รอบ 5 เดือนแรก
     - 5.จำนวนครอบครัวลงทะเบียน รอบ 5 เดือนหลัง
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด 1.38 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
ปรับแผนโครงการ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม

ตัวชี้วัดองค์กรสมรรถนะสูง (HPO) 5 ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
     - 1.1 รายงานผลการตรวจสอบกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
     - 1.2 รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี งบประมาณ 2563 - 2564
     - 1.3 รายงานผลการประเมินระบบควบคุมภายใน
     - 1.4 รายงานการวิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
     - 1.5 แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใและการควบคุมภายใน กองกิจฯ
     - 2.1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
     - 2.2 พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
     - 2.3 ระเบียบ ค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม อบรม สัมนา
     - 2.4 พรบ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
     - 2.5 คู่มือข้อควรระวัง สำหรับผู้บริหารในการจัดซื้อจัดจ้าง
     - 2.6 นโยบายกลุ่มตรวจสอบภายในปี 2564
     - 2.7 นโยบายด้านการตรวจสอบภายในอธิบดีกรมอนามัย ปี 2564
     - 3.0 แผนการขับเคลื่อนการตรวจสอบภายใและการควบคุมภายใน กองกิจฯ
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1.1
     - หลักฐานข้อ 1
     - หลักฐานข้อ 2
     - หลักฐานข้อ 3
     - หลักฐานข้อ 4
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 01
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 02
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
     - ตอบ แผนข้อ 2
     - ตอบ แผนข้อ 5
     - รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในปี 2564 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
รายงานการวิเคราะห์รอบ ๕ เดือนหลัง
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน1
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน2
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
- กลุ่มอำนวยการ การย้าย ข้าราชการ
- การยืมเงินทดรองราชการ (เอกสารแนบ 2.2)
- ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ
- ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างโดยวิธี E-bidding
- ขั้นตอนการปฏิบัติ รับ-ระบบอิเล็คทรอนิกส์
- ขั้นตอนการปฏิบัติ ส่ง-ระบบอิเล็คทรอนิกส์
- ใบปะหน้า อนุมัติเผยแพร่กระบวนการทำงาน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม

ตัวชี้วัด 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
     - การคัดเลือกโครงการ
     - แบบฟอร์มที่1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
     - แบบฟอร์มที่2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง
     - แบบฟอร์มที่3 การระบุความเสี่ยง การประเมิน
     - แบบฟอร์มที่4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
     - แบบฟอร์มที่5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผน
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.1.2
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ก้าวท้าใจ ซีซั่น 3
สรุปประชุมคณะทำงานก้าวท้าใจ ซีซั่น 3
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
เอกสารเร่งรัด TOR ก้าวท้าใจ เมษายน 2564 
แบบฟอร์มที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบฟอร์มที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบฟอร์มที่ 3 การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการความเสี่ยง (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบฟอร์มที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด 2.12 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน1
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน2
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน3
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน4
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
เอกสารตรวจรับงานประจำเดือนกรกฏาคม
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม


ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
     - 1.1 ข้อมูลผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร รอบที่ 1 ปี 2564

     - 1.2 ข้อมูลผลการสำรวจความสมดุลในชีวิตและการทำงาน รอบที่ 1 ปี 2564
     - 1.3 ข้อเสนอแนะจากการผู้มีส่วนได้เสีย HWP
     - 1.4 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
     - 1.5 ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ในตอบสำรวจความสมดุลและความผูกพัน
     - 1.6 สรุปจำนวนอัตรากำลังปฏิบัติงานจริง ข้อมูล ณ 25 ธ.ค.63
     - 1.7 เอกสารรายละเอียดของการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
     - 1.8 เอกสารรายละเอียดของการวิเคราะห์ความสมดุลในชีวิตและการทำงาน
     - 2.1 การสื่อสารความรู้เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
     - 2.2 เกณฑ์การประเมิน 5 ส.
     - 2.3 เกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life
     - 2.4 คู่มือความรู้เกี่ยวกับ 5 ส. โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
     - 2.5 คู่มือความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรสุขภาวะ โดย อ.จารุภา สุวรรณเวช
     - 2.6 คู่มือความรู้เกี่ยวกับโภชนาการกับการออกกำลังกาย โดย กรมพลศึกษา
     - 2.7 บทเรียนจากการพัฒนาและนำนโยบายส่งเสริมการก้าวเดินไปปฏิบัติ
     - 2.8 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามแนวทาง HWP ของกองฯ
     - 2.9 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ตามกลยุทธ์ PIRAB
     - 2.10 รายงานสถานการณ์โรค NCDs โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
     - 3.1 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2
     - 4.1 รายงานการประชุม (Healthy Workplace Happy for Life) ครั้งที่ 1_2563
     - 4.2 รายงานการประชุม (Healthy Workplace Happy for Life) ครั้งที่ 2_2564
     - 4.3 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 1_2563

     - 4.4 หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3
     - 4.5 หลักฐานแสดงผลการประเมิน 5ส. ครั้งที่ 2 (21 ธ.ค. 63)
     - 4.6 หลักฐานแสดงผลการประเมิน HWP ครั้งที่ 2 (21 ธ.ค. 63)
     - 4.7 หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส. และ HWP ครั้งที่ 1 (30 พ.ย. 63)
     - 5.1 ผลการวิเคราะห์ BMI ของกองฯ
     - 5.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2
     - หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส

     - หลักฐานกิจกรรมมีชีวิตชีวากับสมดุลชีวิต
     - หลักฐานกิจกรรมการเข้ารับการตรวจสุขภาพ
     - หลักฐานการประเมินความเสี่ยง
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 01
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 02
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 03
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 04
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 05
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 06
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
     - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปี 2564
     - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรทดสอบสมรรถภาพทางกาย
     - ผลการประเมินสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
     - หนังสือแจ้งเวียนจากสำนักงานเลขานุการกรม (เชิญชวนบุคลากรตรวจสุขภาพ)
     - หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season3
หลักฐานแสดงผลการวิเคราะห์ BMI ครั้งที่ 1 (รอบ 5 เดือนแรก)
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส (ครั้งที่ 6)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน (ฉบับปรับปรุง) รอบ 5 เดือนหลัง
รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์ฯ
รายงานผลการวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Healthy Break
ผลการวิเคราะห์ BMI ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนหลัง (มีนาคม - กรกฎาคม 2564)
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2 ครั้งที่ 3_2564
ลายมือชื่อการรับสมุดรายงานการตรวจสุขภาพของบุคลากร (ข้าราชการ)
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 100 วัน 100 กิโลเมตร
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน1
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน2
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน3
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน4
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
- ปรับแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน ฉบับปรับปรุง
- ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
- รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.2
- สรุปผลการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5 ส
- หลักฐานกิจกรรมสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- หลักฐานแสดงผลลัพธ์การวิเคราะห์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม


ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
     - 1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2561-2563
     - 1.2 รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ-รบจ.1
     - 1.3 วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
     - 1.4 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
     - 2.1 คู่มือตรวจสอบใบสำคัญการเบิกจ่าย กรมอนามัย
     - 2.2 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
     - 2.3 มาตรการในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
     - 2.4 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
     - 2.5 หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
     - 3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
     - 3.2 แผนการขับเคลื่อนนโยบายการเบิกจ่ายงบประมาณ
     - 3.3 รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2563
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.3
     - หลักฐานข้อ 1
     - หลักฐานข้อ 2 และ 3
     - หลักฐานข้อ 4
     - หลักฐานข้อ 5
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 01
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 02
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 03
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
รบจ.1
รายงานประชุมกองฯ
รายงานประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตาม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม
รบจ.เดือนพฤษภาคม 64
รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิก
รายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน1
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน2
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน3
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
- รบจ.1
- รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 10
- รายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม


ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

Assessment
     1.1 คำสั่งกพร.กองปี 2564
     1.2 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
     1.3 หนังสือเชิญประชุม
     1.4 รายงานการประชุม
     1.5 One Page
     1.6 แบบฟอร์มการทบทวน/วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
     1.7 ข้อมูลการวิเคราะห์จากทุกกลุ่มงาน

Advocacy Intervention
     2.1 เอกสารการประชุมคณะกรรการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1/2564
     2.2 รายการข้อมูลดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ

Management and Governance
     3.1 แบบสำรวจความตอ้ งการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1
     3.2 แบบสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2
     3.3 แบบสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3
     3.4 รายงานผลสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 01
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 02
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 03
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 04
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 05
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 06
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 07
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 08
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด กุมภาพันธ์ 09
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
เอกสารหมายเลข 1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนางานวิจัย
เอกสารหมายเลข 2 ผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการฯ
A2IM ตัวชี้วัดที่ 2.4
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม
50734
50735
KM Project 2021_Approved
PR KM DOPAH
Templateแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด KM ปี 2564 DoPAH
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัด 2.4
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน1
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน2
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน3
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
- หลักฐานแนบท้ายรายงานรอบเดือนกรกฎาคม 2564
- แบบฟอร์มที่ 2 KM-e learning playworker แม่และเด็ก
- แบบฟอร์ม ที่ 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม


ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
     - 1. Assessment

     - 2. Advocacy
     - 3. management
     - Flow chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน
     - คู่มือการบริหารความเสี่ยง
     - แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินการ)
     - เป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย
     - แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมกราคม
แผนและผลการดาเนินงานรายเดือน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบฯ 2564 (กุมภาพันธ์)
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 6/2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์
หลักฐานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด มีนาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม
แผนและผลรายเดือน (28.04.64) ตัวชี้วัด 2.5
Flow chart ขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อนงาน (รอบ 5 เดือนหลัง)
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย (รอบ 5 เดือนหลัง)
ระดับ 1 Assessment (รอบ 5 เดือนหลัง)
ระดับ 2 advocacy (รอบ 5 เดือนหลัง)
ระดับ 3 management (รอบ 5 เดือนหลัง)
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน
ตัวชี้วัด 2.5 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2564
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน
หลักฐานตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกรกฏาคม