คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บทความวิชาการ / งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก กรณีศึกษา:ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
The prototype play area in child development centers ofSubdistrictAdministrative Organization in four regions.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ข้อมูลจากการเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season ๑

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20210325KTJSS1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในโรงเรียนวิถีอิสลาม : กรณีศึกษา โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิจัยสแกโดดประชารังสรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอยแก้ว

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HLO โรงเรียนบ้านดอยแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลของการดำเนินงานองค์กรส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย : Happy Health Happy Walk Steps Challenge ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกายของบุคลากรกรมอนามัย ส่วนกลาง

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Happy Health Happy Walk Steps Challenge ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกายขอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กองออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
DOPAHReport5759.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกำลังกายในโรงเรียน

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กอ้วนด้วยการออกกำลังกายในโรงเรียน
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร/ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คนไทยใช้พลังงานในกิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งเท่าไร/ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการประเมิน DPAC Quality สำหรับสถานบริการสาธารณสุข 2557

งานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EXam1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 397 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมินคลินิกไร้พุงคุณภาพ สำหรับสถานบริการสาธารณสุข 2557

งานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
EXam2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 428 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางผลลัพธ์ ด้านสุขภาพ

งานวิจัย
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
TableDpac.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย