คุณกำลังมองหาอะไร?

ตัวชี้วัดของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย
1. ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90)
1.1 ข้อมูลการทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัย ย้อนหลัง 3 ปี
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
2.3 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
2.4 แบบการปฏิบัติงาน SOP
3.1 แผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
3.2 รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
1.1 ข้อมูลการทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตามก
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C-S เพื่อการขับเคลื่อน
2.3 มีเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ
3.1 แผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP รอบ 5 เดือนหลัง
3.1 ปรับแผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนพฤษภาคม แม่และเด็ก
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการดำเนินงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


2. ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน (ร้อยละ 10)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย (ร้อยละ 5)
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์(รอบ5 เดือนแรก)
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ที่สอดคล้องกับ PIRAB
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดสูงดีสมส่วน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
รายงานตัวตัวชี้วัด 1.11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานตัวตัวชี้วัด 1.11 ประจำเดือน12 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์(รอบ5 เดือนหลัง)
2.1 มาตรการและประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น(รอบ 5 เดือนหลัง)
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)-รอบ5เดือนหลัง
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 25653. ตัวชี้วัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
1.1 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพกิจกรรมทางกาย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
3.1 รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน
3.3 SOP คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
แบบติดตามตัวชี้วัด 1.17
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
One page 17_11_64
One page 11_11_64
One page 11_11_64
One page ติดตามก้าวท้าใจ 4-1-65
ข่าวการประชุม TeleConference 22 12 64
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
27_01_65 one Page การประชุมติดตามการดำเนินงาน SS4
one Page การประชุมติดตามการดำเนินงาน SS4
onepage ติดตามก้าวท้าใจ 18-01-65
onepage ติดตามก้าวท้าใจ 21-01-65
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
4.1 มีระบบก้าวท้าใจ
4.2 มีระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
5. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ข่าวการประชุม TeleConference 28 02 64
ก้าวท้าใจ การพัฒนาการบริการ TPSA
แจ้งทุกหน่วย-การส่งสมัคร-ลงนาม
ข้อมูลการสมัครรางวัล-แก้ไข65
หลักฐาน การส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
onepage ติดตามก้าวท้าใจ 07-03-65
onepage ติดตามก้าวท้าใจ 4-04-65
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
1.1ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน รอบ 5 เดือนแรก
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด final
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ 220465
3.1 ผลการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน
3.2 รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน
3.3 แบบการปฏิบัติงานSOP
แบบติดตามตัวชี้วัด บย พฤษภาคม 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
onepage ติดตามก้าวท้าใจ ครั้งที่ 16
onepage ติดตามก้าวท้าใจ ครั้งที่ 17
onepage ติดตามก้าวท้าใจ ครั้งที่ 18
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
4.1 สื่อ infographic เพื่อสร้างความรอบรู้กิจกรรมทางกาย
4.2 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานคลินิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน
4.3 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ
5. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


4. ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Assesment
1.1 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผู้รับบริการ
1.3 รายงานผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
Advocacy
2.1 มีมาตราการ.สอดคล้องกับPIRAB
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
2.3บทสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
รายการมาตรการที่กำหนด
ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
Management
3.1 แผนการขับเคลื่อนแผน
3.1 ผลการขับเคลื่อนแผน
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
หลักฐานเอกสารแนบตัวชี้วัดที่.1.19 เดือนธันวาคม 64
เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
one Page
หลักฐานเอกสารแนบตัวชี้วัดที่.1.19 เดือนมกราคม
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
2.3บทสรุปผู้บริหารผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน
หลักฐานเอกสารแนบตัวชี้วัดที่.1.19 เดือนกุมภาพันธ์
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
หลักฐานเอกสารแนบตัวชี้วัดที่ 1.19 เดือนมีนาคม
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
แบบติดตามตัวชี้วัดเดือนพฤษภาคมล่าสุด สูงอายุ
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
หลักฐานเอกสารแนบตัวชี้วัดที่.1.19 เดือนมิถุนายน
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
1.3 รายงานผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
2.3บทสรุปผู้บริหารผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือน
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
1.1 แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน
1.2 รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน
1.3 เอกสารวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติหตุการณ์ฉุกเฉิน BPC
2.1 มาตรการ
2.2 ประเด็นความรู้
3.1 แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน
(1) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 2564
(2) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
(3) แนวทางการจัดวางแผนการควบคุมภายใน
(4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
(5)รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
(6)แต่งตั้งคณะทำงาน
(7)ประชุมคณะทำงาน
(8)มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน (SOP)
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายใน
รายงานตรวจสอบภายใน ปี 65 ไตรมาส 1
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
เอกสาร 2.1
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
มาตรการ แนวทางการควบคุมใน ประเด็นการให้ความรู้ และช่องทางการเผยแพร่การให้ความรู้เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาานการควบคุมภายใน (รอบ 5 เดือนหลัง)
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของหารควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง (BCP) รอบ 5 เดือนหลัง
รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน (รอบ 5 เดือน)
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2565
ผลการประเมินการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ (รอบ 5 เดือนหลัง)
แผนดำเนินธุรการอย่างต่อเนื่อง (BPC)
รายงานสรุปการสื่อสารแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง BCP (รอบ 5 เดือนหลัง)
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดซื้อ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษาวิจัย
รายงายการประชุม
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายงานการทดสอบแผน BCP ของกองกิจฯ
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ ๒.๑
อนุมัติกระบวนการทำงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
ข้อเสนอแนะผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน
เอกสาร2.1 (รอบ 6 เดือนหลัง)
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


2. ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
Assessment
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่น่าอยู่ฯ และประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู น่าทำงาน
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) และหรือเครือข่ายฯ
Advocacy - Intervention

2.1 มาตรการ และกลวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
Template ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน
การสื่อสารทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสุขในการทำงาน
เกณฑ์การดำเนินงาน 5ส
เกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life (HWP)
คู่มือการจัดการตนเองในองค์กรรักษ์สุขภาพ โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
คู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
คู่มือความรู้เกี่ยวกับ 5ส โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
คู่มือความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรสุขภาวะ โดยอ.จารุภา สุวรรณเวช
คู่มือความรู้เกี่ยวกับโภชนาการกับการออกกำลังกาย โดยกรมพลศึกษา
คู่มือรอบรู้สุขภาพวัยทำงาน โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
คู่มือรายงานสถานการณ์โรค NCDs โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
คู่มือสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การส่งเสริมกิจกรรมทาง พ.ศ.2561 - 2563
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มแบบสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกร 2565 (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มการตอบหลักฐานระดับ 5 (Outcome BMI)
ภาคผนวก ง โปรแกรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ภาคผนวก จ ค่าน้ำหนักมาตรฐานเทียบกับความสูง
ภาคผนวก ช. แบบวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงาน
ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
Management and Governance
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 1-2565
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดที่ 2.2
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ผลการวิเคราะห์การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65)
ภาพกิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
หลักฐานการลงลายมือชื่อการเข้ารับการตรวจวัดดัชนีมวลกาย
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
ผลการประเมิน HWP ครั้งที่ 1 (24 ธค 64) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
ผลการประเมิน 5ส ครั้งที่ 1 (24 ธค 64) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 2-2565
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
ประชาสัมพันธ์เข้ารับการวัด BMI และทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 (5 เดือนแรก)
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
ผลการวิเคราะห์การประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ผลการวิเคราะห์การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 2 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรกรมอนามัย
ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 3-2565
ลงรายมือชื่อการตอบแบบประเมินสภาวะสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย
หลักฐานการตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร กรมอนามัย
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส ของกองฯ
หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย HWP ของกองฯ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงาน เข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 4-2565
หนังสือเวียนจากสำนักงานเลขานุการกรมขอเชิญบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก ผลผลิตผลลัพธ์ของการดำเนินงานและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) และหรือเครือข่ายฯ
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต (ฉบับปรับปรุง)
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดที่ 2.2 รอบ 5 เดือนหลัง
Know Your Numbers & Know Your Risks รู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพ
Work Life Balance การสร้างสมดุลชีวิตกับการทำงาน
กินอย่างไรให้ได้คุณค่าทางโภชนาการ
คู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี
รายงานทบทวนผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อการมีกิจกรรมทางกาย
หลักฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ
แนวทางการตรวจสุขภาพที่จําเป็นเหมาะสำหรับประชาชน (กลุ่มวัยทำงาน)
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
ติดป้ายประกาศ BMI และทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 (รอบ 5 เดือนหลัง)
รูปกิจกรรมเข้ารับการวัดดัชนีมวลการ (BMI) ของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1 (รอบ 5 เดือนหลัง)
สมุดรายงานการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 65 ของบุคลากรกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 วิถีถัดไป พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ
หลักฐานกิจกรรมการบริจาคสิ่งของคอมพิวเตอร์ เก้าอี้ เครื่องใช้สอยต่างๆ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุร
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ผลการวิเคราะห์การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) รอบ 5 เดือนหลัง (65)
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 5-2565
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 6-2565
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 7-2565
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมิน 5ส ของกองฯ
หลักฐานแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินตามนโยบาย HWP ของกองฯ (ระดับดีมาก และดีเยี่ยม)
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 25653. ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลักฐานตัวชี้วัด 2.3
- คำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

- แนวทางการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
- พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รบจ.1 เดือนตุลาคม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชาการ
- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
- SOP การเบิกจ่ายเงิน
- แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
- รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง
- SOP การเบิกจ่ายเงิน
- คำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
- แนวทางการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
- พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
- รบจ.1 เดือนตุลาคม 2564
- รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองจ่าย
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2/2565
- รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2
- หลักฐานตัวชี้วัดที่ 2.3
- รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2/2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 3
หลักฐานตัวชี้วัดที่ 2.3
รบจ.1 เดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
รบจ. เดือนมกราคม 2565
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 4-2565 (5 ม.ค.65)
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
รบจ.เดือนกุมภาพันธ์
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
SOP การเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนหลัง
รายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณระดับที่ 1-3 รอบ 5 เดือนหลัง
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
1.คำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ
2.1แนวทางการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.2แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมท
2.3พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
2.4ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
2.5ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรอง
2.6ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
3.SOP การเบิกจ่ายเงิน 6 เดือนหลัง
4.รบจ.เมษายน 2565
5.รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 7-2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
รบจ.1 เดือนพฤษภาคม 2565
รายงานการประชุมกองฯ 9 พ.ค.65 ครั้งที่ 8
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รบจ. มิถุนายน 2565
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 9 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 25654. ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Lo)
1. วิเคราะห์ Assessment

2. Advocacy
เอกสารแนบหมายเลข 1.1 โครงการ KM ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 1.2 คำสั่งกพร ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 1.3 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบหมายเลข 1.4 รายงานการประชุม LO 2.4 ครั้งที่ 1
เอกสารแนบหมายเลข 1.5 ภาพกิจกรรม LO ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ย.64
เอกสารแนบหมายเลข 1.6 แบบฟอร์มรายการข้อมูล
เอกสารแนบหมายเลข 1.7 รวมการวิเคราะห์สถานการณ์ 6 กลุ่ม
เอกสารแนบหมายเลข 1.8 แบบสำรวจ
เอกสารแนบหมายเลข 1.9 สรุปและอภิปรายผลสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน
เอกสารแนบหมายเลข 1.10 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2
เอกสารแนบหมายเลข 2.1 PR KM กกส ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 2.2 โครงการ KM ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 2.3 แบบสำรวจ
เอกสารแนบหมายเลข 2.4 สรุปและอภิปรายผลสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน
เอกสารแนบหมายเลข 2.5 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2
เอกสารหมายเลข 3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เอกสารหมายเลข 3.2 SOP
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
หลักฐาน No.1 เรื่องจากกลุ่มเลือกเรื่อง
หลักฐาน No.2 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
หลักฐาน No.4 สกัดความรู้ 2 เรื่อง
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
แบบฟอร์มสกัดความรู้หลังเวที KM ครังที่ 3/65
หลักฐานหมายเลข 2
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
หลักฐานหมายเลข 1 Gap analysis Term2
หลักฐานหมายเลข 3 สรุปบทเรียนกลุ่มอำนวยการ
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
หลักฐานหมายเลข 1 Gap analysis Term2
หลักฐานหมายเลข 2 รอบ 2 รวมการวิเคราะห์สถานการณ์ 6 กลุ่ม
หลักฐานหมายเลข 4 ถอดบทเรียนวันทำงาน
หลักฐานหมายเลข 5 รายงานผลฯ
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
Templateแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง แบบฟอร์ม 3
หลักฐานหมายเลข 2 ถอดความรู้จากผู้รู้ของหน่วยงาน
เอกสารแนบ 1 เทอม 2 รอบ 5 เดือนหลัง
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
ถอดบทเรียนบริหารยุทธ์
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
แบบฟอร์มสกัดความรู้หลังเวที KM update
หลักฐานหมายเลข 2 ถอดบทเรียนกลุ่ม มด. 2 เรื่อง
หลักฐานหมายเลข 3 LAST UPDATED สรุปและอภิปรายผลสำรวจความคิดเห็น KM ปี 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
หลักฐานหมายเลข 2 ถอดบทเรียน 2.4(วรวร.) -071665
หลักฐานหมายเลข 3 รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ รอบที่ 2
หลักฐานหมายเลข 4 หนังสือขอข้อมูลแสดงผลงานนวตกรรม KMปี 65
หลักฐานหมายเลข 5 รายการผลงานนวตกรรม โครงการปี 2565
หลักฐานหมายเลข 6 ถอดบทเรียน
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2565


5. ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง 64

1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคระห์ช่องว่าง (GAP)
1.3 จัดทำแผนในระบบ
2.2 เอกสารแสดงมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ PIRAB
3.1 มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และปรับแผนใน DOC
3.2 แผนการติดตาม
แนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
หนังสืออนุมัติโครงการ
คู่มือจัดทำแผนความเสี่ยง
จัดสรร+แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินการ)
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกายฯ 2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนรายเดือนกองกิจ 65 วันที่ 24 ธ.ค. 64
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 / 2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
พฤศจิกายน 2564 ปรับก้าวท้าใจ
ธันวาคม     2564 ปรับก้าวท้าใจ
ธันวาคม     2564 ปรับโชป้า
ธันวาคม     2564 ปรับแผนPA
ธันวาคม     2564 ปรับสามเณร (กพด.)
ธันวาคม     2564 ปรับเด็กเยาวชน(กพด.)
มกราคม     2565 ปรับก้าวท้าใจ(1)
มกราคม     2565 ปรับก้าวท้าใจ(2)
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกาย 2565 วันที่ 31 ม.ค.2565
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
2.5 แผนรายเดือนกองกิจ 65 วันที่ 1 มี.ค.65
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ปรับก้าวท้าใจ มีนาคม 2565
แผนรายเดือนกองกืจ 65 วันที่ 30 มี.ค.65
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมกองกิจกรรมทางกายแม่และเด็กปฐมวัย
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกายฯ65 วันที่ 29 เมษายน 2565
เมยายน 2565 ปรับก้าวท้าใจ
1.1 ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก ปี 2565
1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคระห์ช่องว่าง (GAP) 6 เดือน
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
พฤษภาคม 2565 ปรับเล่นเปลี่ยนโลก
พฤษภาคม 2565 ปรับโชป้า
พฤษภาคม 2565 ปรับก้าวท้าใจ
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 27 พฤษภาคม 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
มิถุนายน 2565 ปรับก้าวท้าใจ
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกายฯ 2565 วันที่ 28 มิ.ย.65
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกายฯ 2565 วันที่ 27 ก.ค.65
ก.ค.65 ปรับเด็กไทย ใส แซ่บ สุข
ก.ค.65 ปรับเล่นเปลี่ยนโลก
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 25656. ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
1.2 แผนปฏิบัติการของกองฯ ปีงบ 2565
2.1 รายงานการวิเคราะห์คุณธรรมฯ ปี2565
2.2 แนวทางบริหารงบฯ กรมอนามัย
3.1 แผนการขับเคลื่อน
3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. แนวทางกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ป.ป.ช.
5. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนป้องกันทุจริต ปี ๖๕
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 5/2565
รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมกราคม 2565
ภาพข่าว+ประกาศเจตนารมณ์
แผนปฏฺิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๖
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565
1. เปิดเผยข้อมูล OIT
7. เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ประเมินความเสียงทุจริตในความโปร่งใส
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดระดับ 5 ผลการประเมินการรับรู้ตามแบบประเมิน IIT
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมีนาคม 2565
รายงานการวิเคราะห์และปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ ๕ เดือนแรก
รายงานผลการวิเคราะห์และปัญหาฯ (รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ครั้งที่ 3_2565)
แบบฟอร์มส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA)
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนเมษายน 2565
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
แนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการและขั้นตอนการยืมทรัพย์สินฯ
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ครั้งที่ 3 ข้อ 8
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน ตัวชี้วัด 2.6 7.เผยแพร่องค์ความรู้
แนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการและข 2.6 12.จัดทำแนวทาง
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนพฤษภาคม 2565
มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น - 5 เดือนหลัง
รายงานการติดตามและค่าใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือนมิถุนายน 2565
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.6 (ITA) (5 เดือนหลัง)
แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมฯ (5 เดือนหลัง)
รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมฯ (5 เดือนหลัง)
รายงานการประชุมครั้งที่ 10 (วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ)
เปิดเผยข้อมูล OIT (5 เดือนหลัง)
สร้างความเข้าใจเชิงรุกแบบวัดการรับรู้
รายงานการติดตามผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด ประจำเดือนกรกฏาคม 2565