คุณกำลังมองหาอะไร?

ตัวชี้วัดของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย
1. ตัวชี้วัด 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (ร้อยละ 90)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า (ร้อยละ 20)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่พบสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (ร้อยละ 90)
1.1 ข้อมูลการทบทวนสถานการณ์เด็กปฐมวัย ย้อนหลัง 3 ปี
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับกลยุทธ์
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ C/S เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
2.3 เหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
2.4 แบบการปฏิบัติงาน SOP
3.1 แผนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย
3.2 รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดเด็กปฐมวัย
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564

2. ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี เริ่มอ้วนและอ้วน (ร้อยละ 10)
   - ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี เตี้ย (ร้อยละ 5)
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์(รอบ5 เดือนแรก)
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น ที่สอดคล้องกับ PIRAB
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดสูงดีสมส่วน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (ร้อยละ 66)
รายงานตัวตัวชี้วัด 1.11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานตัวตัวชี้วัด 1.11 ประจำเดือน12 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564

3. ตัวชี้วัด 1.17 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพโดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
1.1 สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพกิจกรรมทางกาย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ
3.1 รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน
3.3 SOP คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการ
แบบติดตามตัวชี้วัด 1.17
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
One page 17_11_64
One page 11_11_64
One page 11_11_64
One page ติดตามก้าวท้าใจ 4-1-65
ข่าวการประชุม TeleConference 22 12 64
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
ครั้งที่ 4
ครั้งที่ 5
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564


4. ตัวชี้วัด 1.19 ร้อยละของประชากรสูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Assesment
1.1 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผู้รับบริการ
1.3 รายงานผลการดำเนินงานพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ
ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Advocacy
2.1 มีมาตราการ.สอดคล้องกับPIRAB
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ
2.3บทสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
รายการมาตรการที่กำหนด
Management
3.1 แผนการขับเคลื่อนแผน
3.1 ผลการขับเคลื่อนแผน
3.2 มีรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัด
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
หลักฐานเอกสารแนบตัวชี้วัดที่.1.19 เดือนธันวาคม 64
เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564

ตัวชี้วัดบริหารจัดการ 6 ตัวชี้วัด

1. ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
1.1 แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน
1.2 รายงานการวิเคราะห์การควบคุมภายใน
1.3 เอกสารวิเคราะห์ทบทวนสภาวะวิกฤติหตุการณ์ฉุกเฉิน BPC
2.1 มาตรการ
2.2 ประเด็นความรู้
3.1 แผนการขับเคลื่อนการควบคุมภายในของหน่วยงาน
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน
(1) คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปี 2564
(2) หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
(3) แนวทางการจัดวางแผนการควบคุมภายใน
(4)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562
(5)รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน
(6)แต่งตั้งคณะทำงาน
(7)ประชุมคณะทำงาน
(8)มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน (SOP)
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564


2. ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
Assessment
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานสถานที่น่าอยู่ฯ และประเมินสภาวะสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดการดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู น่าทำงาน
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) และหรือเครือข่ายฯ
Advocacy - Intervention

2.1 มาตรการ และกลวิธีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์ PIRAB
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
Template ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงาน
การสื่อสารทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม และการสร้างความสุขในการทำงาน
เกณฑ์การดำเนินงาน 5ส
เกณฑ์การประเมิน Healthy Workplace Happy for Life (HWP)
คู่มือการจัดการตนเองในองค์กรรักษ์สุขภาพ โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
คู่มือการนอนหลับเพื่อสุขภาพที่ดี โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
คู่มือความรู้เกี่ยวกับ 5ส โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
คู่มือความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อองค์กรสุขภาวะ โดยอ.จารุภา สุวรรณเวช
คู่มือความรู้เกี่ยวกับโภชนาการกับการออกกำลังกาย โดยกรมพลศึกษา
คู่มือรอบรู้สุขภาพวัยทำงาน โดยกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
คู่มือรายงานสถานการณ์โรค NCDs โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
คู่มือสุขภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่ง โดยสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) การส่งเสริมกิจกรรมทาง พ.ศ.2561 - 2563
ภาคผนวก ก แบบฟอร์มแบบสำรวจสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพบุคลากรกร 2565 (พัฒนาโดยสำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ภาคผนวก ข แบบฟอร์มการตอบหลักฐานระดับ 5 (Outcome BMI)
ภาคผนวก ง โปรแกรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ภาคผนวก จ ค่าน้ำหนักมาตรฐานเทียบกับความสูง
ภาคผนวก ช. แบบวัดความสมดุลในชีวิตและการทำงาน
ภาคผนวก ซ แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
Management and Governance
3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
3.2 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2 ครั้งที่ 1-2565
3.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของตัวชี้วัดที่ 2.2
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
การดำเนินงานสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
ผลการวิเคราะห์การเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ครั้งที่ 1 รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 64 – กุมภาพันธ์ 65)
ภาพกิจกรรมการเข้ารับการวัดดัชนีมวลกาย (BMI)
หลักฐานการลงลายมือชื่อการเข้ารับการตรวจวัดดัชนีมวลกาย
หลักฐานกิจกรรมรณรงค์ Big Cleaning Day 5ส
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564


3. ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
หลักฐานตัวชี้วัด 2.3
- คำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

- แนวทางการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
- พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561

- รบจ.1 เดือนตุลาคม
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชาการ
- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
- SOP การเบิกจ่ายเงิน
- แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
- รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
- วิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัด 3 ปีย้อนหลัง
- SOP การเบิกจ่ายเงิน
- คำสั่งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
- แนวทางการในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
- พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561
- รบจ.1 เดือนตุลาคม 2564
- รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองจ่าย
- ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2565
- รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2/2565
- รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2
- หลักฐานตัวชี้วัดที่ 2.3
- รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 2/2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รบจ.1 เดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานการประชุมกอง ครั้งที่ 3
หลักฐานตัวชี้วัดที่ 2.3
รบจ.1 เดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564


4. ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Lo)
1. วิเคราะห์ Assessment

2. Advocacy
เอกสารแนบหมายเลข 1.1 โครงการ KM ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 1.2 คำสั่งกพร ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 1.3 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565
เอกสารแนบหมายเลข 1.4 รายงานการประชุม LO 2.4 ครั้งที่ 1
เอกสารแนบหมายเลข 1.5 ภาพกิจกรรม LO ประชุมครั้งที่ 1 วันที่ 25 พ.ย.64
เอกสารแนบหมายเลข 1.6 แบบฟอร์มรายการข้อมูล
เอกสารแนบหมายเลข 1.7 รวมการวิเคราะห์สถานการณ์ 6 กลุ่ม
เอกสารแนบหมายเลข 1.8 แบบสำรวจ
เอกสารแนบหมายเลข 1.9 สรุปและอภิปรายผลสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน
เอกสารแนบหมายเลข 1.10 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2
เอกสารแนบหมายเลข 2.1 PR KM กกส ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 2.2 โครงการ KM ปี 2565
เอกสารแนบหมายเลข 2.3 แบบสำรวจ
เอกสารแนบหมายเลข 2.4 สรุปและอภิปรายผลสำรวจความต้องการต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงาน
เอกสารแนบหมายเลข 2.5 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2
เอกสารหมายเลข 3.1 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เอกสารหมายเลข 3.2 SOP
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
หลักฐาน No.1 เรื่องจากกลุ่มเลือกเรื่อง
หลักฐาน No.2 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
หลักฐาน No.4 สกัดความรู้ 2 เรื่อง
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564


5. ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 ผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง 64

1.2 เอกสารสรุปผลการวิเคระห์ช่องว่าง (GAP)
1.3 จัดทำแผนในระบบ
2.2 เอกสารแสดงมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ PIRAB
3.1 มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน และปรับแผนใน DOC
3.2 แผนการติดตาม
แนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ
หนังสืออนุมัติโครงการ
คู่มือจัดทำแผนความเสี่ยง
จัดสรร+แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการ 2565
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินการ)
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 2564
แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
แผนรายเดือนกองกิจกรรมทางกายฯ 2565 วันที่ 1 ธันวาคม 2564
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนรายเดือนกองกิจ 65 วันที่ 24 ธ.ค. 64
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 4 / 2565
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564


6. ตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์
1.2 แผนปฏิบัติการของกองฯ ปีงบ 2565
2.1 รายงานการวิเคราะห์คุณธรรมฯ ปี2565
2.2 แนวทางบริหารงบฯ กรมอนามัย
3.1 แผนการขับเคลื่อน
3.2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.3 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. แนวทางกาประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ป.ป.ช.
5. พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง 2560
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
แผนป้องกันทุจริต ปี ๖๕
รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือนธันวาคม 2564