คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12

นางสาวพรรณี พันธ์เสือ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวณัฐนันท์ นวลมีศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 1

นายฤทธิรงค์ โพธิ์กลางดอน

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 2

นางสาวจิรัญชญา พารอด

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 3

นางสาวชญาภา แตงจั่น

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

About Hero 4

นางสาวกรรณิกา แก่นสาร

เจ้าพนักงานธุรการ

About Hero 5

นางสาวรุ่งนภา ดุงสูงเนิน

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 6

นางสาวพัชริดา เมืองจินดา

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 7

นายพิเชษฐ์ นกบิน

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 8

นายณัฐพงษ์ อินต๊ะปัญญา

พนักงานขับรถยนต์

About Hero 9

นางสาวอัญชลี จุฑานนท์

ธุรการ

About Hero 10

นางสาวสุภัทรา รุ่งเรือง

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 11

นายณัฐพงศ์ บางน้อย

พนักงานขับรถยนต์และบริการงานเอกสาร

About Hero 12