คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 52 รายการ
1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.PDF
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงาน ป.ป.ช. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม EIT).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA).pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด 2.1 คณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่เงสริมคุณธรรม ปี 2566 ครั้งที่ 1-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.19 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม 2.1 ครั้งที่ 2-2566 27 ธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับระเบียบค่าใช้จ่ายเดินทาง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ระเบียบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อน ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รบจ. ต.ค.-ก.พ.66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สร้างความเข้าใจเชิงรุกแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ สื่อสารในประชุมกองฯ
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริต แผนปฏิบัติ ปี 2566 ระยะเวลา 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 7.42 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตอบ OIT.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ย้าย โอน ประเมินบุคคล และการเลื่อน ข้าราชการ ตามกฏ ก.พ. ฉบับ พ.ศ .2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13.58 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการโอนต่างกรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินบุคคลเพื่อย้าย-ประเภทวิชาการdocx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย พนักงานราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศกรมอนามัย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมอนามัย ลูกจ้างประจำ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2566 (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 4-2566 4 เม.ย. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เผยแพร่ ชี้แจงผ่านทางช่องทางการสื่อสารของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สร้างความเข้าใจเชิงรุกแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 5.75 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดำเนินงาน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 6.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ-ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 docx.pdf
ขนาดไฟล์ 8.54 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2566 (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ปี 2566 (5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

2.2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 68 รายการ
1.วิเคราะห์ Assessment ปี 66 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.วิเคราะห์ Advocacy ปี 66 รอบแรก.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. วิเคราะห์ Management ปี 2566 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 1 PR KM กกส ปี66 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 1 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร กกส. ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 2 คำสั่งกพรปี 66 กกส.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 2 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 3 หนังสือขอความร่วมมือให้ทำแบบฟอร์ม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 4 แผนการสร้างนวัตกรรม ปี 2566 รอบแรก
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 4 รายงานการประชุมตัวชี้วัด 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 5 one Page KPI2.2 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 6 เอกสารทบทวนสถาณการณ์ ปี 66 รอบแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 7 รายชื่อหัวข้อความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 8 หน้า website.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 KMกกส. ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 2.1 รายงานการประชุมกองฯ 10 พ.ย. 65 ครั้งที่ 2.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.82 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 2.2 รายงานการประชุมกองฯ 1 ธ.ค. 65 ครั้งที่ 3.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3 เอกสารรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการสร้.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 5 ถอดบทเรียน ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารรายงานความก้าวหน้าฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 เอกสารรายงานความก้าวหน้า.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3 ถอดบทเรียน -วรวร(1)66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 เอกสารรายงานนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 5.38 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3_KM Fitness.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.วิเคราะห์ Assessment ปี 66 รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.วิเคราะห์ Advocacy ปี 66 รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. วิเคราะห์ Management ปี 2566 รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
updated หลักฐานหมายเลข 1 รายงานความก้าวหน้าประจำเดือนมีนาคม (รายงานเมษายน66)..pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3 ถอดความรู้จากผู้รู้หน่วยงาน_กลุ่ม ผส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 1 PR KM กกส ปี66 รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 1 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร กกส. ปี 66.pdf
ขนาดไฟล์ 3.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 2 คำสั่งกพรปี 66 กกส.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 2 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 3 หนังสือขอความร่วมมือให้ทำแบบฟอร์ม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 4 แผนการสร้างนวัตกรรม ปี 66 รอบแรก+รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 4 รายงานการประชุมตัวชี้วัด 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 5 one Page KPI2.2 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 6 เอกสารทบทวนสถาณการณ์ ปี 66 รอบแรก+รอบหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 7 รายชื่อหัวข้อความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารแนบหมายเลข 8 หน้า website.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 เอกสารรายงานนวัตกรรม เดือ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.50 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3 ถอดบทเรียน มด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ถอดบทเรียน KM ของบ สสส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 เอกสารรายงานนวัตกรรม เดือนพ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 5.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ถอดบทเรียน แบบฟอร์ม 3 การจัดทำคำของบประมาณและเขียนโครงการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 1 รายงานนวตกรรมรวมมิ.ย.ถึงก.ค..pdf
ขนาดไฟล์ 10.80 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 3 ถอดบทเรียน วรวร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 4 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) ปี66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 5 สรุปผลงานโครงการนวัตกรรม ของกลุ่มงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 6 ใบหน้านำส่งอีเมล์ให้สำนักผู้ทรงฯ (ส่งหลักฐานหมายเลข 1 ,5 ,9,10 และ 11 ให้สำนักผู้ทรง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 7 ตัวเล่มถอดบทเรียนการจัดการความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 3.70 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 8 ส่งผลงานที่ถูกนำเสนอในเวทีวิชาการระดับชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 9 รายงานการประชุมกพว.กกสพิเศษ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 10 เล่ม R2R การพัฒนารูปแบบ TUG ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานหมายเลข 11 ผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ นวัตกรรม ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามภารกิจของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ถอดบทเรียน แบบฟอร์ม 3 Office syndrome.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 2.2 หลักฐานหมายเลข 1 รายงานนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 6.52 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัด2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.4 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
แบบรายงานผลผลิตสำคัญในตัวชี้วัด 2.4 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

3.2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 32 รายการ
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.74 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 3.2 ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตัวชี้วัด 3.2 เดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วน 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน sop 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template_KPI_กองกิจกรรมทางกาย (มด.)_310366.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามตัวชี้วัด 3.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566 ตชว. 3.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.3.2 รายงานติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนมิถุนายน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว. 3.2 รายงานติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือน กรกฏาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน

3.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 28 รายการ
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย เด็ก 6-14 ปี และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบ(สรุป)ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB เพื่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.5 ร้อยละเด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ตัวชี้วัดที่ 3.5 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวตัวชี้วัด 3.5 ประจำเดือน10_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวตัวชี้วัด 3.5 ประจำเดือน11_2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 3.5 ประจำเดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวตัวชี้วัด 3.5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวตัวชี้วัด 3.5 ประจำเดือน03_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย เด็ก6-14ปี-2566(รอบ5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด-รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.5 เด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามตัวชี้วัด 3.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566 ตชว. 3.5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.3.5 รายงานตัวตัวชี้วัด ประจำเดือน06_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.13 ร้อยละของประชากรอายุ 25 - 59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ

3.13
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 39 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 536 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการขับเคลื่อนงานโครงการก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
onepage ติดตามก้าวท้าใจ 28-10-65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.13 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 3.13 เดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 มีระบบก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 สื่อ infographic เพื่อสร้างความรอบรู้กิจกรรมทางกาย ผ่านระบบสื่อสารออนไลน์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 3.13 เดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 4254 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด final.pdf
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย_5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 2.44 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 ผลการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานแผนการขับเคลื่อนงานตามแผนงาน รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานเดือนมีนาคม 2566 ตชว.3.13.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566 ตชว. 3.13.pdf
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.3.13 รายงานเดือนมิถุนายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 คู่มือหลักสูตรคลินิกไร้พุง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.1 เล่มคู่มือหลักสูตรคลินิกไร้พุง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 21.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3.16 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

3.16
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และความรู้ที่นำมาใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 คู่มือแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan) ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตัวชี้วัด 3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.16 รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 10 พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 2-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.76 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 3-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 มกราคม 2565 ครั้งที่ 4-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.18 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 3.16 เดือนมกราคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 5-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.29 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวชี้วัด 3.16 เดือนกุมภาพันธ์ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 6-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.94 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามตัวชี้วัดเดือนมีนาคม ตชว.3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 7 เมษายน 2566 ครั้งที่ 7-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.64 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามตัวชี้วัด 3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และความรู้ที่นำมาใช้ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 8-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.97 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2566 ตชว.3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 8 มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 9-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.71 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตชว.3.16 แบบติดตามตัวชี้วัดเดือนมิถุนายน 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 5 กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 10-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 5.40 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตวช.3.16 รายงานผลการดำเนินงาน wellness plan ปี 2566_เดือนก.ค. 66 fin.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตามตัวชี้วัดเดือนกรกฏาคม 66 ตชว. 3.16.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 3 สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 11-2566.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 3.76 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย