คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

นางนงพะงา ศิวานุวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวพรรณี ทับธานี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นายธวัชชัย แคใหญ่

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

About Hero 2