คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตัวชี้วัดกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.1
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 34 รายการ
1.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง-การรับเงิน-การจ่ายเงิน-การเก็บรักษาและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ-และขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส.pdf
ขนาดไฟล์ 16.53 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ครั้งที่ 1-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567 (5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9. แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10. House Model HR 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11. รายงานการประชุมกองฯ ครั้งที่ 2 (10 พ.ย. 66 ) เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2.67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573.pdf
ขนาดไฟล์ 12.88 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 10.58 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนา-ปรับปรุงเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (ด้านข้อมูลพื้นฐาน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน-กุมภาพันธ์-2567 สร้างความเข้าใจเชิงรุก ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 2.81 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2567 รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปี 2567 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ปี 2567 ครั้งที่ 3-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม ปี 2567 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสาร และเผยแพร่แนวปฏิบัติและขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อสาร และเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ให้ความรู้เกี่ยวกับข้อควรรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

2.2
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 46 รายการ
1.สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP+ กำหนดมาตรการ แผนปฏิบัติการ แผนดำเนินการสร้าง (Assessment+Advocacy) Edit.pdf
ขนาดไฟล์ 1.27 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_Assessment กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2552.PDF
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_Assessment คำอธิบายกลยุทธ์ PIRAB.pdf
ขนาดไฟล์ 6.19 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_Assessment รายงานผลการสำรวจเรื่องที่ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กองกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_Assessment หลักการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ธ.ค.66) 1 คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ 105-2566 เรื่องแต่งตั้งคณะอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารราชการฯ (คำสั่งกพร.67).pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ธ.ค.66) 2 โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (Knowledge Mangement).pdf
ขนาดไฟล์ 6.41 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ธ.ค.66) 3 คำสั่งกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ที่ 98-2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.) 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ธ.ค.66) 4 รายงานการประชุมคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (พ.ย.66) 1.1 หนังสือขออนุเคราะห์ส่งหัวข้อเรื่องสำหรับการจัดประชุมการจัดการความรู้ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (พ.ย.66) 1.2 หัวข้อเรื่องสำหรับการจัดการประชุมการจัดการความรู้ KM เพื่อการพัฒนาองค์กร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (พ.ย.66) 2 เอกสาร PR KM รอบที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (พ.ย.66) 3.1 ถอดบทเรียน Big Data (บรย.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (พ.ย.66) 3.2 ถอดบทเรียน การย้าย โอน กำกับติดตาม (อก.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_Advocacy Intervention แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567).pdf
ขนาดไฟล์ 4.50 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_Assessment การทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานด้านวิชาการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพและแผนดำเนินการแผนปฏิบัติการของรายการข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ธ.ค.66) 5 แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567).pdf
ขนาดไฟล์ 4.50 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ธ.ค.66) 7 แผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567) เดือนพฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 4.50 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน เดือนธันวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ม.ค.67) เอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบเดือนธันวาคม 66.pdf
ขนาดไฟล์ 4.86 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (ก.พ.67) เอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบเดือนมกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.40 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ (กพว.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐานการส่งรางวัลเลิศรัฐ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บันทึกส่งโครงร่างผลงานส่งสำนักผู้ทรง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (มี.ค.67) เอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 7.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ถอดบทเรียน วัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PR KM กกส ปี 65 รอบ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Like Talk 67 กองกิจฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 11.57 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการนวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 2.20 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ถอดบทเรียน แบบฟอร์ม 3 อนามัย stopbang.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (เม.ย.67) เอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบเดือนมีนาคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 7.19 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (พ.ค.67) เอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบเดือนเมษายน 67.pdf
ขนาดไฟล์ 7.18 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน เดือนเมษายน 2567 กลุ่มอำนวยการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template ถอดบทเรียน แผน PA (กลุ่มบรย.).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักฐาน_แนบรายงาน (มิ.ย.67) เอกสารรายงานความก้าวหน้ารอบเดือนพฤษภาคม 67.pdf
ขนาดไฟล์ 7.37 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ถอดบทเรียน_กิจกรรมส่งเสริมการเล่นประกอบนิทานสำหรับเด็กปฐมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.3
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)

2.5
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของประชากรอายุ 25 – 59 ปี มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุ ด้านสุขภาพ

3.4
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 21 รายการ
1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 4 Output ผลผลิต กองกิจกรรมทางกาย (การเคลื่อนไหวออกแรงและการนอนหลับ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด กองกิจกรรมทางกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3 ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละของเด็กอายุ 6 - 14 ปี สูงดีสมส่วน

3.10
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 15 รายการ
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย เด็ก 6-14 ปี-2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.72 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมเด็ก 6-14 ปี สูงดีสมส่วน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.10 เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (รอบ 5 เดือนแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานตัวตัวชี้วัด 3.10 ประจำเดือน10-11_2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านกิจกรรมทางกาย เด็ก 6-14 ปี-2567 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 3.10 เด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ดัชนีพัฒนาการเด็กสมวัย

3.14
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1 รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 ผลวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-(SOP).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปข้อเสนอแนะท่านอธิบดีเยี่ยมกอง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร้อยละผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลตามแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)

3.15
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 20 รายการ
PA67_Wellness Plan กกส ผู้สูงอายุ (ปรับ 14พ.ย.66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2คู่มือแผนส่งเสริมสุขภาพดี ปี2567.pdf
ขนาดไฟล์ 14.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤศจิกายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน ธ้นวาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มกราคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.56 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1 มีมาตรการขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.52 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 4.31 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2 รายงานการวิเคราะห์ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี67 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 คู่มือแผนส่งเสริมสุขภาพดี ปี2567.pdf
ขนาดไฟล์ 13.48 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน เมษายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน พฤษภาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดประจำเดือน มิถุนายน 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย