คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นายวสันต์ อุนานันท์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 1

นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นายอภิรติ ชัยวิจิตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวณัฐนันท์ แซมเพชร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นายทัพพ์นริศร์ ซ่อนกลิ่น

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวบุษยา ภูฆัง

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

About Hero 7

นายชวพล หัชลีฬหา

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

About Hero 8

นางสาววัชราภรณ์ เถาว์แล

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 9

นายกิตติพงษ์ ภัสสร

นักวิชาการสาธารณสุข ด้านการออกกำลังกาย

About Hero 10

ว่าที่ ร.ต ศุภกฤต สุขศิลา

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 11