คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวธวัลรัตน์ ใหม่รัตนไชยชาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 1

นางณัฏฐกา กิจสมมารถ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 2

นางศิริพร แก้วเจริญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

นายสันสนะ ณรงค์อินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวรดาธร เชื้อทองดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 5