คุณกำลังมองหาอะไร?

 
วิสัยทัศน์กรมอนามัย
 
กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศในการอภิบาล
* ระบบส่งเสริมสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพประชาชน
 
* ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง
 
พันธกิจ
 
ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ใช้ความรู้และดูภาพรวม
เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
 
วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย