คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความพอใจ เหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม คณะติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รอบระยะเวลา 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนหลัง)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (6 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
รายงานสรุปผลการให้ความรู้การควบคุมภายใน .pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงายการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.67 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.91 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงานการควบคุมภายในหรือการติดตามและการประเมินผลการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มาตรฐานการปฏฺิบัติงาน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานการปฏฺิบัติงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านกิจกรรมทางกาย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเบิกจ่ายวัสดุ การควบคุมพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการใช้บริการห้องฟิตเนส.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ (Flowchart).pdf
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการเก็บเงินค่าบริการสมาชิกห้องฟิตเนส (Flowchart).pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษาวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการการจัดซื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี องค์ความรู้ นวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การรายงานผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การบริการแก้ไขระบบเครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การจัดทำคำของบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติเผยแพร่กระบวนการทำงาน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการประชุมสัมนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
อนุมัติเผยแพร่กระบวนการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กระบวนการรับย้ายข้าราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การยืมเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างโดยวิธี E-bidding.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการปฏิบัติ รับ-ระบบอิเล็คทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการปฏิบัติ ส่ง-ระบบอิเล็คทรอนิกส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนหลัง)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาค ผนวก ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาค ผนวก ข.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนหลัง)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข..pdf
ขนาดไฟล์ 4.90 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 (6 เดือนแรก)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบติดตาม ปค.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย