คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | บทความวิชาการ / งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภายใต้โครงการ ChOPA&ChiPA Game กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู จังหวัดลำพูน

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ถอดบทเรียนกระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ภายใต้โครงการ ChOPA&ChiPA Game กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านป่าพลู จังหวัดลำพูน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลของดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ season 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตรที่มีต่อดัชนีมวลกาย

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลของดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ season 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่ม R2R การพัฒนารูปแบบ TUG ปี 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย จากการเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season 1

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2023-01-23 ชลพันธ์ ก้าวท้าใจ SS1.pdf
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 416 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเลน่เปลี่ยนโลก กรณีศึกษา:ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ / นวัตกรรม

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.ผลของดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจซีซันสี่ที่มีต่อดัชนีมวลกาย (กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยทำงาน).pdf
ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.การศึกษาสถานการณ์ ระดับ และแบบแผนการเคลื่อนไหว เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย (กลุ่มกิจกรรมทางกายมารดาและเด็กปฐมวัย).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.กระบวนการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบก้าวท้าใจเพื่อยกระดับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา (กลุ่มกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น).pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุ (กลุ่มกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกิจกรรมทางกายในรูปแบบดิจิทัลบนเว็บไซต์กองกิจกรรมทางกายเพื่อ สุขภาพ (กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์).pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.การเพิ่มประสิทธิภาพจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย (กลุ่มอำนวยการ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

SOP กพว. กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SOP กพว.กกส. 02062022.pdf
ขนาดไฟล์ 4.11 MB
ดาวน์โหลด 305 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก กรณีศึกษา:ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
The prototype play area in child development centers ofSubdistrictAdministrative Organization in four regions.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 663 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทยอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไป ข้อมูลจากการเข้าร่วมโครงการก้าวท้าใจ Season ๑

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
20210325KTJSS1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ในโรงเรียนวิถีอิสลาม : กรณีศึกษา โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิจัยสแกโดดประชารังสรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 577 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กระบวนการดำเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกายในองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอยแก้ว

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
HLO โรงเรียนบ้านดอยแก้ว.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลของการดำเนินงานองค์กรส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย : Happy Health Happy Walk Steps Challenge ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกายของบุคลากรกรมอนามัย ส่วนกลาง

บทความวิชาการ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Happy Health Happy Walk Steps Challenge ที่ส่งผลต่อกิจกรรมทางกายขอ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 336 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย