คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยทำงานให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน แก่ภาคีเครือข่าย
  8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน เชิงรุกทั่วประเทศ
  9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/ นอนหลับ ของวัยทำงาน
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งคณะทำงานสวนสาธารณะฯ และฟิตเนส
ขนาดไฟล์ 126KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 412KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สุขภาวะชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมาใช้บริการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ
ขนาดไฟล์ 162KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อที่เกี่ยวข้อง