คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสาม/ถูกต้อง
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น แก่ภาคีเครือข่าย
  8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เชิงรุกทั่วประเทศ
  9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/ นอนหลับ ของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย