คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๑.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว/ การนอนหลับ ของประชาชนไทย

๒.พัฒนา ประเมิน จัดทำข้อเสนอ และชี้ทิศนโยบายการมีกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว/การนอนหลับ ของประชาขนไทย

๓.จัดทำแผนยุทธศาตร์/ปฏิบัติการ กิจกรรมทางกายชาติ และแผนแม่บท แผนโครงการและงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง

๔.พัฒนาการจัดทำงบประมาณให้ได้เป้าหมายและผลลัพธ์สูงสุด เหมาะสมกับงานและงบประมาณ

๕.พัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคล

๖.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย