คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกวดหนังสั้น ไม่เกิน 5 นาที ปี พ.ศ 2558

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.09.2563
25
0
แชร์
14
กันยายน
2563
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย จัดประกวดหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ปี พ.ศ 2558 หัวข้อการประกวด “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ” ชิงเงินรางวัลรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท
 
การประกวด มี ๒ ประเภท
 • ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑๖ หรือปวชหรือเทียบเท่า
 • ประเภทที่ ๒ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

ประเภทละ ๙ รางวัล 

 • รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัลเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัลเงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัลเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๖ รางวัลเงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

 1. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง ๑ ผลงานที่ดีสุดเท่านั้น
 2. รายละเอียดผลงาน
  • เป็นหนังสั้น(คลิป)ความยาวไม่เกิน๕ นาที การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI ความละเอียดไม่เกิน ๑๙๒๐ ๐๘ ความยาวของหนังสั้น(คลิป)ทั้งเรื่อง รวม Caption ทั้งหมดไม่เกิน ๕ นาที มีชื่อเรื่อง มีชื่อผู้จัดทำเนื้อหาตามหัวข้อ “เด็กไทย แข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ” โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยสาระหลักของหนังสั้น (คลิป) มุ่งในการเผยแพร่ข้อแนะนำการออกกำลังกายที่เพียงพอของเด็กและเยาวชน และจูงใจให้เด็กยาวชนต้องการอยากออกกำลังกายทุกวัน
  • ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดหนังสั้น(คลิป)ที่ใดมาก่อน
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นกรรมสิทธิ์ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
  • ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ : http://sites.google.com/site/exercisemoph หรือ http: //dopah.anamai.moph.go.th

การส่งผลงาน

 1. เอกสารใบสมัครการประกวด ๑ แผ่น
 2. ส่งผลงานต้นฉบับโดยบันทึกงานเป็น DVD พร้อมใช้งาน ๑ แผ่น และ File AVI ต้นฉบับพร้อม File digitalใบสมัคร อีก๑ แผ่น (ระบุชื่อผู้ส่งผลงาน โทรศัพท์ อีเมล์ และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้รับรอง ยกเว้นผู้ส่งผลงานประเภทที่๒ (ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป)
 3. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ที่กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย (โทร๐๒๕๙๐๔๕๙๑) กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ อาคาร๗ ชั้น๗ ตึกกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ และจะยึดถือตราประทับไปรษณีย์บนซองเอกสารเป็นสำคัญ

 

**ปิดรับผลงาน ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

***ประกาศผล ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทางเว็ปไซด์กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

http://sites.google.com/site/exercisemoph หรือ http: //dopah.anamai.moph.go.th

****รับรางวัล ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ (กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

*****เกณฑ์การตัดสิน ๑๐๐ คะแนน )

 1. ความคิดสร้างสรรค์และความสมบูรณ์ในการนำเสนอ ๕๐ คะแนน
 2. เนื้อหา ตรงตามวัตถุประสงค์ ๓๐ คะแนน
 3. เทคนิคในการผลิตผลงาน ๒๐ คะแนน

*คณะกรรมการตัดสิน

 1. รองศาสตราจารย์ สุรพงษ์ สมสุข   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ ศรมณี    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. อาจารย์ ชลิต นาคพะวัน (ชลิต กลิ่นสี)   มหาวิทยาลัยศิลปากร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ดร.ศรีสุดา สุรเกียรติ กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โทร ๐๒๕๙๐๔๕๙๑ หรือ E-mail : srisrisu@yahoo.com

หมายเหตุ ให้หนังสั้นสื่อสารตามหัวข้อที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม..

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

7รายละเอียดหนัง.docx
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน