คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนะ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริม การมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย ให้มีกิจกรรมทางกาย/ นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
  3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
  4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
  5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
  6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
  7. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/ เด็กปฐมวัย แก่ภาคีเครือข่าย
  8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย เชิงรุกทั่วประเทศ
  9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/ นอนหลับ ของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย