คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
  2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ แก่ภาคีเครือข่าย
  8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยสูงอายุ เชิงรุกทั่วประเทศ
  9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/ นอนหลับ ของผู้สูงอายุ
  10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย