คุณกำลังมองหาอะไร?

กลุ่มอำนวยการ

๑.บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกอง
๒.บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์
๓.บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
๔.บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
๕.บริหารจัดการงานบุคคลของกอง
๖.ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง ๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย