คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มกิจกรรมทางกายมารดาและเด็กปฐมวัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตร “แนวปฏิบัติส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด (PA Pregnant and Postpartum Women Guideline) ในสถานบริการสาธารณสุข”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.06.2567
24
0
แชร์
14
มิถุนายน
2567

         วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2567 กลุ่มกิจกรรมทางกายมารดาและเด็กปฐมวัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข หลักสูตร “แนวปฏิบัติส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด (PA Pregnant and Postpartum Women Guideline) ในสถานบริการสาธารณสุข” ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้ช่วยอธิบดีกรมอนามัยและผู้อำนวยการสำนักกส่งเสริมสุขภาพ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานโรงพยาบาลตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในคลิกนิกฝากครรภ์(ANC คุณภาพ)“ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โดยมี ดร.สุพิชชา วงค์จันทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมฯ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567
        การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข โดยบูรณาการความรู้ กระบวนการ และการปฏิบัติร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (TPAK) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รศ.ดร.ปิยะวัฒน์ เกตุวงศา และคณะร่วมเป็นวิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา จากศูนย์อนามัยที่ 1-12 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย จำนวน 36 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน