คุณกำลังมองหาอะไร?

ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2565(6 เดือนแรก)
     - คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน ปี 65
     - แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของการควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564(6 เดือนหลัง)
     - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง
     - แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย
     - แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
     - แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย
     - รายงานการประชุม
     - สรุปรายงานการประชุม
     - ภาค ผนวก ก
     - ภาค ผนวก ข
ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 (6 เดือนแรก)
     - รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
     - แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
     - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง 2564

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
    
     - การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     - กระบวนการศึกษาวิจัย

     - กระบวนการประชุมสัมนา
     - อนุมัติเผยแพร่กระบวนการทำงาน
     - กระบวนการรับย้ายข้าราชการ
     - การยืมเงินทดรองราชการ
     - ขั้นตอนการจัดซื้อจ้างโดยวิธี E-bidding
     - ขั้นตอนการปฏิบัติ รับ-ระบบอิเล็คทรอนิกส์
     - ขั้นตอนการปฏิบัติ ส่ง-ระบบอิเล็คทรอนิกส์
     - ข้อมูลการตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
ระบบควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2562

     - แบบติดตาม ปค.4

     - แบบติดตาม ปค.5

     - แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

ระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก

     - แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

     - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

ระบบควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนหลัง

     - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563

     - แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย

     - แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย

     - แบบ ติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย

     - ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง

     - ภาคผนวก ก.

     - ภาคผนวก ข.