Don't Miss

คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนปั่นจักรยาน

Pages01

arrow-download-icon

นิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

เตรียมพบกับ งานนิทรรศการ “จัดฟัน รู้ทันไปหมด”

ซึ่งจัดโดยสมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

โดยในงานจะมีการให้ความรู้ทางด้านจัดฟันที่น่าสนใจแก่ประชาชนทั่วไป

ด้วยเทคนิคการนำเสนอผ่านทางสื่อผสมที่ทันสมัย

รวมทั้งมีการให้บริการตรวจฟันและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดฟันด้วย

หากท่านสมาชิกสามัญฯ ต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุน

งานของสมาคมฯ ในครั้งนี้

หรือต้องการเป็นอาสาสมัครในการช่วยตรวจฟัน

และให้คำแนะนำด้านการจัดฟันแก่ ประชาชนทั่วไป

ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 08-9114-1374

แล้วพบกันในวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้

ที่ลานกิจกรรม โซน Eden ชั้น 1 ณ CentralWorld

http://www.thaiortho.org/

Poster-Landscape_Resized

 

Poster-Portrait_resized

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม (ภาพยนตร์สั้น)การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558

ผลการตัดสินการประกวดสื่อ นวัตกรรม (ภาพยนต์สั้น) การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ภายใต้โครงการ “การพัฒนาพฤติกรรมการออกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปี 2558”

 

 

ประเภทที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

มีจำนวนเรื่องที่ส่งเข้าประกวด 40 เรื่อง

รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม

นางสาวลักษมณ บุตรศรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Love Run เวอร์ 

35 .10 .สายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

รางวัลที่ ๒ รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑

นางสาวลักษมณ บุตรศรี โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ Love Run เวอร์ 

35 .10 .สายเอเชีย ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

รางวัลที่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 

นายอดิเทพ โปร่งฟ้า โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย (BMX on My Way) 

486/46 .9 .โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000

Read More »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ในการประเมินผลลัพธ์สุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2558  ณ ศูนย์อนามัยที่ 4 ราชบุรี

โรงแรม เวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี

และ ขอบคุณวิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 4

 

SAM_1762 SAM_1772

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1785 SAM_1788

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1810 SAM_1814

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1818 SAM_1827

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1860 SAM_1861

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1861SAM_1881

 

 

 

 

 

 

 

 

SAM_1887 SAM_1889

 

ประกวดหนังสั้น ไม่เกิน 5 นาที ปี พ.ศ 2558

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

 

จัดประกวดหนังสั้น ความยาวไม่เกิน 5 นาที ปี พ.ศ 2558
หัวข้อการประกวด “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”
     ชิงเงินรางวัลรวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท

การประกวด มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

  

       ประเภทละ ๙ รางวัล 

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล) เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล) เงินรางวัล ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล) เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๖ รางวัล) เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

๑. ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง ๑ ผลงานที่ดีสุดเท่านั้น

. รายละเอียดผลงาน

..เป็นหนังสั้น(คลิป)ความยาวไม่เกิน๕ นาที การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป

      กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI ความละเอียดไม่เกิน ๑, ๙๒๐ , ๐๘๐

..ความยาวของหนังสั้น(คลิป)ทั้งเรื่อง รวม Caption ทั้งหมดไม่เกิน ๕ นาที มีชื่อเรื่อง มีชื่อผู้จัดทำ

..เนื้อหาตามหัวข้อ “เด็กไทย แข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”

      โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยสาระหลักของหนังสั้น (คลิป)

      มุ่งในการเผยแพร่ข้อแนะนำการออกกำลังกายที่เพียงพอของเด็กและเยาวชน และจูงใจให้เด็ก

      เยาวชนต้องการอยากออกกำลังกายทุกวัน

..ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดหนังสั้น(คลิป)ที่ใดมาก่อน

..ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น เป็นกรรมสิทธิ์ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 

สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ

..ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

.. ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ :

http://sites.google.com/site/exercisemoph หรือ http: //dopah.anamai.moph.go.th Read More »

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2557

LL

 

การแข่งขันกรีฑาปี  2557

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสามัคคี  ครั้งที่  35

ระหว่างวันที่   30 กรกฎาคม– 1  สิงหาคม  2557

ดาวน์โหลดระเบียบการแข่งขัน ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดโปรแกรมการแข่งขัน ได้ที่นี่

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่นี่

มีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ นายธวัชชัย  แคใหญ่  มือถือ 087-0338720 ,

นายจิตรกร  สามัญทิตย์ มือถือ 088-4687523  

โทรสาร  0-2590-4584   E-mail  wertt_art@hottmail.com

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำ ในเด็กไทย

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำจมน้ำในเด็กไทย

เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก”

               กรมอนามัย โดยกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมทักษะการป้องกันความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำในเด็กไทย เรื่อง “การสร้างความคุ้นเคยกับน้ำสำหรับเด็กเล็ก”  เมื่อวันที่ 26 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท  จังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาครู ก. ในการแก้ไขปัญหา และเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการตกน้ำ จมน้ำของเด็ก  และมุ่งหวังให้ครู ก. ที่ผ่านการอบรม   ขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนทั่วไป เป็นต้น เพื่อเป็นครู ข. เรียนรู้สถานการณ์ที่ปลอดภัย และรู้จักช่วยเหลือตนเองและบุคคลรอบข้างรวมถึงผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น                

              การอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมอนามัย (ดร.นายแพทย์  พรเทพศิริวนารังสรรค์) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาการตกน้ำ จมน้ำของเด็กไทย  สรุปโดยสังเขป “เด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำทั้งในแหล่งน้ำธรรมชาติและในสระว่ายน้ำ เฉลี่ยปีละประมาณ 1,400 คน (ค่าเฉลี่ยปี 2544 – 2553) หรือวันละ 4 คน ซึ่งนับว่าสูงกว่าโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุถึง 2 เท่า  ซึ่งจากผลการสำรวจของสำนักโรคไม่ติดต่อร่วมกับสถานบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เด็กอายุ 5-14 ปี จำนวนมากกว่า 8 ล้านคน ว่ายน้ำเป็นเพียงร้อยละ 23.7 หรือประมาณ 2 ล้านคน แต่สามารถว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดได้เพียงร้อยละ 4.4 หรือประมาณ 367,704 คน” จากปัญหาดังกล่าว กรมอนามัย จึงให้ความสำคัญ ในการค้นคิดรูปแบบ วิธีการ เพื่อพัฒนาความรู้ มาตรการ และหากลวิธีในการป้องกันปัญหา เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

การจัดประกวดภาพวาด สำหรับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557

kids_exercising

องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รมอนามัย
จัดประกวดภาพวาด สำหรับ กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน ปี พ.ศ 2557
 
หัวข้อการประกวด “เด็กไทยแข็งแรง มีสุข ด้วยการออกกำลังกายที่เพียงพอ”
การประกวดมี 2 ประเภท
         1.ประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
         2.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ชิงเงินรางวัลรวม จำนวน 80,000 บาท
Translate »
%d bloggers like this: