Don't Miss

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 15 มีนาคม พ.ศ.2560

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download (XLSX, 56KB)

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลงานรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐)

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (SAR Card)

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ร้อยละของการรับรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑๖ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

แผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download (XLSX, 24KB)

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข 60

http://bit.ly/2jrmhsp

“โปสเตอร์ แผ่นพับองค์ความรู้ ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข”

Psleep1 Psleep2

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดที่นี่

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการฯ

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 249KB)

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

Download (ZIP, 27.55MB)

Download (ZIP, 23.93MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำไตรมาส ๔ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.79MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

Download (PDF, 4.69MB)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.39MB)

Translate »
%d bloggers like this: