Don't Miss

รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข 60

http://bit.ly/2jrmhsp

“โปสเตอร์ แผ่นพับองค์ความรู้ ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข”

Psleep1 Psleep2

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดที่นี่

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการฯ

การศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานการดำเนินงานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 249KB)

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

Download (ZIP, 27.55MB)

Download (ZIP, 23.93MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ประจำไตรมาส ๔ กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.79MB)

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

แผนเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

Download (PDF, 4.69MB)

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 11.39MB)

ผลการตัดสินการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น กิจกรรมทางกาย ปี 2559

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 25 เรื่อง

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 19 เรื่อง

รวม 2 ประเภท 44 เรื่อง

Download (PDF, 2.01MB)

ประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า

ประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป

อนามัย 30 โหลดได้ที่นี่


อนามัย 30

arrow-download-icon

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” ๒๕๕๙

SAM_1825

รมอนามัย องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน นาที

หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)”

ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๕๙

 

การประกวด  มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑-๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

 

แต่ละประเภท มี  ๑๒ รางวัล ( รวม ๒๔ รางวัล เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล)                    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๙ รางวัล)                        เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Read More »

Translate »
%d bloggers like this: