Don't Miss

การออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัย E75

กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ์

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 176KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 203KB)

รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 405KB)

การดำเนินงานตัวชี้วัดในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย

Download (PDF, 918KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Download (PDF, 191KB)

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573)

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573)

Download (PDF, 2.96MB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

Download (PDF, 184KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

Download (PDF, 339KB)

Translate »
%d bloggers like this: