Don't Miss

ฟิตเนส

กิจกรรม/เอกสารดาวน์โหลด

 

เอกสารดาวน์โหลด

– โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพปีงบประมาณ 2559

– คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพฉบับที่ 1

– แบบฟอร์มการประเมินสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– เกณฑ์ข้อกำหนดมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

– แบบสำรวจฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center)

– กรอบแนวทางการดำเนินงานโครงการ

– กระบวนการดำเนินงานโครงการ

– ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

– ตัวอย่างคำสั่งคณะทำงานฟิตเนส

 

Translate »
%d bloggers like this: