Don't Miss

ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ

ศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยศูนย์ฯ
เป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นสถานที่ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย
และการออกกำลังกายของเด็กเยาวชน ครอบครัว ชุมชน ที่ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และภูมิปัญญา
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
โดยได้จัดอบรมฟุตซอล ให้กับเยาวชนในชุมชน มีการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก
ซึ่งมีผู้นำเต้นเป็นประชาชนในชุมชนที่มีจิตอาสา แต่ยังขาดทักษะและองค์ความรู้ในการเป็นผู้นำ
ศูนย์ฯ จึงได้ให้ความสำคัญและจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำเต้นแอโรบิกขั้นพื้นฐานขึ้น
เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้นำเต้นแอโรบิกในชุมชนและประชาชน
ได้มีความรู้ นำเต้นแอโรบิกได้ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ
พร้อมทั้งแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนได้

Translate »
%d bloggers like this: