Don't Miss

กลุ่มกิจกรรมทางกายประยุกต์

๑. ศึกษาวิจัย พัฒนาองค์ความรู้และรูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

๓. พัฒนาระบบบริการและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป

Translate »
%d bloggers like this: