Don't Miss

กลุ่มควบคุมป้องกันกิจกรรมทางกาย

๑. กำหนด  กรอบแนวคิด  ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์  แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย

 

๒. ศึกษา  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้  ประยุกต์ใช้รูปแบบการดำเนินงาน ส่งเสริมป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย

 

๓. ศึกษา  วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนทุกกลุ่มวัยเพื่อป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังแบบบูรณาการ

 

๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการออกกำลังกายแก่ภาคีเครือข่ายในชุมชน และองค์กร

 

๕. พัฒนาและจัดระบบเฝ้าระวังการควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย

 

๖. ผลักดัน  สนับสนุนให้เกิดนโยบาย  และมาตรการในการควบคุมป้องกัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ

 

๗. พัฒนาและจัดการทำหลักสูตรการป้องกันและบำบัดรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ (Exercise  Prescription Curriculum)  ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

 

๘. พัฒนาศักยภาพบุคลกรด้านการให้คำปรึกษาและนำการป้องกันและ บำบัดโรคด้วยการออกกำลังกาย  (Exercise Prescription)

 

๙. ถ่ายทอด และพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกายแบบบูรณาการ ของหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

 

๑๐. สร้างเครือข่ายส่งเสริม  สนับสนุน ประสานความร่วมมือ  สร้างความเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

 

๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือประสานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Translate »
%d bloggers like this: