Don't Miss

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย
  การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยสูงอายุ เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของผู้สูงอายุ
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Translate »
%d bloggers like this: