Don't Miss

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

Fitness     SU

CCCdpark212

 

 

 

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยทำงานให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของวัยทำงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สุขภาวะชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมาใช้บริการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ

คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย

คำสั่งคณะทำงานสวนสาธารณะฯ และฟิตเนส

new

ข้อมูลประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาสถานบริการฯ

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

 

Translate »
%d bloggers like this: