Don't Miss

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Fitness     SU

CCCdpark212

 

 

 

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเทคโนโลยีด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่ออกกำลัง

๒. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทำกำหนดเกณฑ์มาตรฐานศูนย์สุขภาพ ศูนย์บริหารร่างกาย

๓. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดองค์ความรู้ที่เหมาะสม สำหรับบุคลากร ด้านออกกำลังกาย

๔. พัฒนาบุคลากรและศักยภาพบุคลากรด้านคำแนะนำการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถานที่ออกกำลังกาย

๕. ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดการองค์ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย

 

สุขภาวะชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการมาใช้บริการศูนย์ชุมชนสร้างสรรค์ภาษีเจริญ

คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย

คำสั่งคณะทำงานสวนสาธารณะฯ และฟิตเนส

new

ข้อมูลประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการพัฒนาสถานบริการฯ

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2559 โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร

 

Translate »
%d bloggers like this: