Don't Miss

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย
  การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ
  ที่เหมาะสาม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Translate »
%d bloggers like this: