Don't Miss

กลุ่มสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย

๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดการองค์ความรู้ เทคโนโลยีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ที่เป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผน

๒. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องชี้วัดและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย

๓. ศึกษาวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นผลมาจากการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๔. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยผลกระทบของการออกกำลังกายต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม

๕. ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่เจ้าหน้าที่ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรและประชาชนทั่วไป

๖. พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลด้านออกกำลังกายทุกกลุ่มวัยได้แก่ วัยเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ

Translate »
%d bloggers like this: