Don't Miss

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนะ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริม
  การมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย ให้มีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
 7. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/
  เด็กปฐมวัย แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Translate »
%d bloggers like this: