Don't Miss

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2557

รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 6 เดือน

รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 9 เดือน

รายงานผลการประเมินตนเอง ( SAR Card ) รอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 1.1

ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มีการดำเนินงานคลินิกไร้พุง (DPAC) ตามเกณฑ์การประเมินของกรมอนามัย
หลักฐานอ้างอิง
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 2 
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2557

ตัวชี้วัดที่ 3 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

หลักฐานอ้างอิง
รายงานการใช้พลังกานในระบบของกระทรวงพลังงานฯ E-Report.energy.go.th
การใช้พลังงานไฟฟ้ากองฯ ได้ใช้มิเตอร์ร่วมกับสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 4 
ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

หลักฐานอ้างอิง
แบบ คจ 2 รอบ 6 เดือน ปี 2557
แบบ คจ 3.1 รอบ 6 เดือน ปี 2557
แบบ คจ 3.2 รอบ 6 เดือน ปี 2557
แบบ คจ 2 รอบ 9 เดือน ปี 2557
แบบ คจ 3.2 รอบ 9 เดือน ปี 2557
แบบ คจ 2 รอบ 12 เดือน ปี 2557
แบบ คจ 3.2 รอบ 12 เดือน ปี 2557
แบบ ป.ส. หน่วยงานปี 2557                                                                                                                        

ตัวชี้วัดที่ 5 
ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

หลักฐานอ้างอิง
แผนผังการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ถ่ายทอดตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายคำรับรองสู่ระดับกลุ่มงาน/บุคคล
กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สรุปบทเรียนการดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สรุปรายงานการประชุมกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 4 (2557)
สรุปรายงานการประชุมกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 6 (2557)
หนังสือบันทึกข้อความเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน
หนังสือบันทึกข้อความเรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน
บันทึกข้อความเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดำเนินงาน
สรุปรายงานการประชุมกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 9/2557

ตัวชี้วัดที่ 6 
ระดับความสำเร็จของการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หลักฐานอ้างอิง
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบ 6 เดือน
รายงานการสรุปผลผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย รอบ 6 เดือน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบ 9 เดือน
รายงานการสรุปผลผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย รอบ 9 เดือน
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในรอบ 12 เดือน
รายงานการสรุปผลผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมอนามัย รอบ 12 เดือน
รายงานผลการสำรวจความต้องการของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
โฆษณาและการติดประการศกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้รับบริการ
รายงานผลตามแบบฟอร์มรายงานข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นโฆษณาและการติดประการศกิจกรรมต่างๆให้แก่ผู้รับบริการ
สรุปกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตัวชี้วัดที่ 7 
ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย

หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลแผนการดำเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ตัวชี้วัดที่ 8 
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรกรมอนามัย
หลักฐานอ้างอิง
แบบสรุปรายงานแผนการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะของข้าราชการ
แบบรายงานผลการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะของข้าราชการตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แบบรายงานแผนการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะของข้าราชการตามแผนพัฒนารายบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะของข้าราชการ รอบ 6 เดือน
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะของข้าราชการรอบ 9 เดือน
แบบสรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้ทักษะสมรรถนะของข้าราชการรอบ 12 เดือน

ตัวชี้วัดที่ 9 
ร้อยละความสำเร็จในการให้ความร่วมมือดำเนินงานตามคู่มือปฏิบัติงาน
กระบวนการที่สร้างคุณค่า และ กระบวนการสนับสนุนของกรมอนามัย
ใบรายงานผลตัวชี้วัดที่ 9 กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วิธีการช่องทาง การถ่ายทอดตัวชี้วัดที่ 9

หลักฐานอ้างอิง

1.กระบวนการที่สร้างคุณค่า มี 3 กระบวนการ

  – กระบวนการพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรมฯ

  – กระบวนการสร้างกระแสและรณรงค์ฯ

  – กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย

2.กระบวนการสนับสนุน มี 2 กระบวนการ

   – กระบวนการฝึกอบรม

    (โครงการฟิตเนส/รายงานผลการจัดอบรม/หนังสืออนุมัติจัดอบรม)

   – กระบวนการประชุม สัมมนา

   (โครงการฟิตเนส/โครงการสวนสาธารณะ/หนังสืออนุมัติจัดประชุมฟิตเนส และสวนสาธารณะ)

Translate »
%d bloggers like this: