Don't Miss

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๑. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมอนามัย เพื่อถ่ายระดับสู่การปฏิบัติ

๒. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนงาน / โครงการ และแผนงบประมาณ

๓. พัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานด้านแผนงาน
ข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม ประเมินผลงานด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมีประสิทธิภาพ

๔. พัฒนาระบบงาน ตัวชี้วัด และถ่ายทอดตัวชีวัด ค่าเป้าหมายสู่กลุ่มงานและบุคคล

๕. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี ข้อมูลสารสนเทศ ด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๖. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลงาน ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๗. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการขับเคลื่อนมาตรการ และกลยุทธ์งานออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

๘. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบงาน และกระบวนการดำเนินงานตามเกณฑ์ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๙. ประสานงานด้านวิเทศสัมพันธ์ด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสร้างความ ร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

๑๐. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงาน ด้านยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

๑๑. ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Translate »
%d bloggers like this: