Don't Miss

กลุ่มงาน

วิสัยทัศน์

 “ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”

เป้าประสงค์

ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

พันธกิจ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม PA
 2. พัฒนา และจัดทำเกณฑ์มาตรฐาน รูปแบบ แนวทาง ข้อแนะนำ PA
 3. ผลักดันกฎหมาย และพัฒนาระบบ กลไก เครือข่ายการเฝ้าระวัง PA
 4. ควบคุม กำกับติดตาม และประเมินผล PA
 5. สร้างกระแส และขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้ประชาชนตระหนัก และสามารถดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรม PA
 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงาน PA

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 2. พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการออกกำลัง
  กายเพื่อสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว/
  การนอนหลับ ของประชาชนไทย
 2. พัฒนา ประเมิน จัดทำข้อเสนอ และชี้ทิศนโยบายการมีกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว/
  การนอนหลับ ของประชาขนไทย
 3. จัดทำแผนยุทธศาตร์/ปฏิบัติการ กิจกรรมทางกายชาติ และแผนแม่บท แผนโครงการและงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาการจัดทำงบประมาณให้ได้เป้าหมายและผลลัพธ์สูงสุด เหมาะสมกับงานและงบประมาณ
 5. พัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคล
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยการ

 1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกอง
 2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์
 3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
 4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
 5. บริหารจัดการงานบุคคลของกอง
 6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนะ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริม
  การมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย ให้มีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
 7. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/
  เด็กปฐมวัย แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย
  การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ
  ที่เหมาะสาม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยทำงานให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของวัยทำงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย
  การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยสูงอายุ เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของผู้สูงอายุ
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Translate »
%d bloggers like this: