Don't Miss

กลุ่มงาน

วิสัยทัศน์

 “ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”

เป้าประสงค์

ประชาชนทุกกลุ่มวัย มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

พันธกิจ

ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ ใช้ความรู้และดูภาพรวม
เพื่อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยการประสานงาน สร้างความร่วมมือและกำกับดูแล
เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อการดำเนินงาน

กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 2. พัฒนาและจัดทำเกณฑ์มาตรฐานด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 3. ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการดำเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านการออกกำลัง
  กายเพื่อสุขภาพ
 4. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการติดตามประเมินผลด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และประเมินสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว/
  การนอนหลับ ของประชาชนไทย
 2. พัฒนา ประเมิน จัดทำข้อเสนอ และชี้ทิศนโยบายการมีกิจกรรมทางกาย/การเคลื่อนไหว/
  การนอนหลับ ของประชาขนไทย
 3. จัดทำแผนยุทธศาตร์/ปฏิบัติการ กิจกรรมทางกายชาติ และแผนแม่บท แผนโครงการและงบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง
 4. พัฒนาการจัดทำงบประมาณให้ได้เป้าหมายและผลลัพธ์สูงสุด เหมาะสมกับงานและงบประมาณ
 5. พัฒนาระบบงานและทรัพยากรบุคคล
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มอำนวยการ

 1. บริหารจัดการทั่วไป งานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกอง
 2. บริหารจัดการงานสารบรรณ การรับส่งพัสดุไปรษณีย์ และเอกสารสิ่งพิมพ์
 3. บริหารจัดการงานการเงินและบัญชี รวมทั้งการควบคุม กำกับ การใช้จ่ายงบประมาณ
 4. บริหารจัดการงานพัสดุ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่
 5. บริหารจัดการงานบุคคลของกอง
 6. ประสานงานและให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของกอง
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนะ/ระบบ/กฎหมาย การส่งเสริม
  การมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย ให้มีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
 7. ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/
  เด็กปฐมวัย แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด/เด็กปฐมวัย เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของหญิงตั้งครรภ์/เด็กปฐมวัย
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและวัยรุ่น

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย
  การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ
  ที่เหมาะสาม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/กฎหมาย การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับวัยทำงานให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน
  แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยทำงาน เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของวัยทำงาน
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และสร้างนวัตกรรม เพื่อกำหนดข้อแนะนำ/รูปแบบ/ระบบ/กฎหมาย
  การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ สำหรับผู้สูงอายุ ให้มีกิจกรรมทางกาย/นอนหลับ ที่เหมาะสม/ถูกต้อง
 2. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 3. พัฒนาเครื่องมือเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 4. สำรวจพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 5. พัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 6. พัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
 7. ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างศักยภาพ การมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุ
  แก่ภาคีเครือข่าย
 8. สร้างกระแสการมีกิจกรรมทางกายของวัยสูงอายุ เชิงรุกทั่วประเทศ
 9. ศึกษา วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย/
  นอนหลับ ของผู้สูงอายุ
 10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Translate »
%d bloggers like this: