Don't Miss

กลุ่มงาน

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
– งานบริหารยุทธศาสตร์
– งานแผนงาน และงบประมาณ
– งานข้อมูลสารสนเทศ
– งานติดตาม และประเมินผล
– งานพัฒนาระบบราชการ

กลุ่มอำนวยการ
– งานบริหารงานทั่วไป
– งานการเจ้าหน้าที่
– งานการเงิน และบัญชี
– งานบริหารพัสดุ และงานพาหนะ
– งานสารบรรณ

กลุ่มสร้างเสริมกิจกรรมทางกาย
– งานวิจัย และจัดการองค์กรความรู้ เทคโนโลยีการออกกำลังกาย
– งานพัฒนาฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกาย
– งานพัฒนาเกณฑ์ชี้วัด และเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
– งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่ และประชาชน

กลุ่มพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย
– งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย
– งานพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายด้านออกกำลังกาย
– งานพัฒนาระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมการออกกำลังกาย
– งานสื่อสาธารณะ และสร้างกระแสการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีสถานบริการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
– งานวิจัย และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน สถานบริการด้านการออกกำลังกาย
– งานวิจัย และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย
– งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในสถานบริการออกกำลังกาย
– งานขับเคลื่อนนโยบาย และกฏหมายในการควบคุมการดำเนินงานสถานบริการด้านออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กลุ่มควบคุมป้องกันกิจกรรมทางกาย
– งานวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย
– งานป้องกัน และบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย
– งานพัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC)
– งานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

กลุ่มกิจกรรมทางกายประยุกต์
– งานวิจัย และพัฒนาต้นแบบคลินิกไร้พุง (DPAC)
– งานวิจัย และพัฒนาในแบบฟิตเนส
– งานพัฒนารูปแบบกิจกรรมการออกกำลังกาย
– งานพัฒนากิจกรรมชมรมกีฬา
– งานบริการ และประเมินสมรรถภาพทางกาย

Translate »
%d bloggers like this: