Don't Miss

รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2556

แบบรายงานการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2556

 

 
ตัวชี้วัดที่ 1.12
หลักฐานอ้างอิง
แบบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 1.12 ศูนย์อนามัย 1-12 (DOC)
 
ตัวชี้วัดที่ 3
หลักฐานอ้างอิง
 
ตัวชี้วัดที่ 4
หลักฐานอ้างอิง
ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 
5.1 รูปเล่มรายงานการวิจัย (วันที่ 30 ตุลาคม 2556)
5.2 สรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา รายละเอียดดังนี้
 
รายงานการใช้พลังงานในระบบของกระทรวงพลังฯ E-REPORT.energy.go.th
 
 
2) หลักฐานการซ่อมอุปกรณ์ส่งงานพัสดุกองฯ
3) การติดประกาศ
5) ช่องทางในการเผยแพร่ เช่นเว็ปไซด์กองออกกำลังกายฯ,การประชาสัมพันธ์และกล่อนรับความคิดเห็น
 
1) ข้อมูลแผนการดำเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงาน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)
 
Translate »
%d bloggers like this: