Don't Miss

สื่อ และเอกสารเผยแพร่

  • สำหรับประชาชนทั่วไป
  • สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ

แผ่นพับข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับประชาชน

การส่งเสริมกิจกรรมทางกายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ12แห่ง 

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับสตรีตั้งครรภ์และหลังคลอด

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กปฐมวัย

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับวัยเรียนและวัยรุ่น

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงวัย

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับชาวนา

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับชาวประมง

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ทำงานขับรถ

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายสำหรับพนักงานบริษัท

ChOPA & ChiPA

ปั่นเพื่อชีวิต (Bike For Life)

77เคล็ดลับกับการเพิ่ม 2000 ก้าว

การทดสอบสมรรถภภาพทางกาย สำหรับประชาชน

เดินวันละนิดชีวิตจะเปลี่ยนไป

ข้อแนะนำการออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์

การออกกำลังกายในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

การออกกำลังกายสำหรับคนอ้วน

การออกกำลังกายสำหรับเด็ก

องค์ความรู้ทางทฤษฏีพฤติกรรมสุขภาพ

การออกกำลังกายภายในสถานประกอบการ

การเดินนี้ไซร้มิใช่ธรรมดา

การออกกำลังกายในวัยทำงาน

การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ

การเดินขึ้นบันไดโอกาสทอง ของการสร้างสุขภาพ

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

60 เคล็ดลับ ลด 100 แคลอรี่

แนวทาง กินผลไม้ 5 ส่วน

ข้อแนะนำการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

การทดสอบความพร้อมในการปฎิบัติกิจวัตรของผู้สูงอายุ

คู่มือก้าวเดิน…เพื่อสุขภาพ

การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ

การประเมินสุขภาพหลัง

การยืดเหยียดพื้นฐาน

ข้อแนะนำกิจกรรมทางกายของประเทศไทย

คู่มือเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

คู่มือเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (Training Course Manual on Using The Outdoor Gym English)

การส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายในสถานประกอบการ

รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับศูนย์สขภาพชุมชน

ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อป้องกันหลังเริ่มรักษา และฟื้นฟูจากโรคมะเร็ง

ข้อแนะนำการดูแลการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา

การออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้พิการ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อแนะนำการออกกำลังกายเพื่อปอด และหัวใจ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยโรคปวดหลัง สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

แนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียน สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ทบทวนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการออกกำลังกาย และมาตรการทางภาษี

ข้อแนะนำการออกกำลังกายสำหรับเด็ก อายุ 2-12 ปี สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อแนะนำการถีบจักรยานเพื่อสุขภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ตัวชี้วัดการออกกำลังกาย สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ข้อแนะนำการออกกำลังกาย สำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง

แนวทางการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน

คู่มือข้อแนะนำมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

คู่มือเกณฑ์มาตรฐานสวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย

Translate »
%d bloggers like this: