จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” ๒๕๕๙

SAM_1825

รมอนามัย องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน นาที

หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)”

ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๕๙

 

การประกวด  มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑-๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

 

แต่ละประเภท มี  ๑๒ รางวัล ( รวม ๒๔ รางวัล เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล)                    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๙ รางวัล)                        เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาและเงื่อนไข

๑.  ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และมีสิทธิได้รับรางวัลเพียง ๑ ผลงานที่ดีสุดเท่านั้น

๒.  รายละเอียดผลงาน

๒.๑.เป็นภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน๕ นาที การถ่ายทำไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิค

สามารถใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ หรือกล้องประเภทอื่นๆ

ทำเป็นไฟล์วิดีโอ นามสกุล AVI ความละเอียดไม่เกิน๑, ๙๒๐X ๑, ๐๘๐

๒.๒.ความยาวของภาพยนตร์สั้น ทั้งเรื่อง รวม Caption ทั้งหมดไม่เกิน ๕ นาที มีชื่อเรื่อง มีชื่อผู้จัดทำ

๒.๓.เนื้อหาตามหัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)”

โดยสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม โดยสาระหลักของภาพยนตร์สั้น มุ่งในการเผยแพร่

ข้อแนะนำการมีกิจกรรมทางกาย /เคลื่อนไหว ออกแรง ออกกำลังกายที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้

ด้วยตนเองในชีวิตประจำวัน และจูงใจให้ประชาชนเกิดความตระหนักมีกำลังใจ

อยากออกกำลังกายด้วยวิธีที่ตนเองถนัด อย่างเหมาะสม และสามารทำได้ง่ายในทุกวัน

๒.๔.ผลงานต้องผลิตขึ้นใหม่ ไม่คัดลอก เลียนแบบ และไม่เคยส่งประกวดภาพยนตร์สั้นที่ใดมาก่อน

๒.๕.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบหรือได้รับรางวัล เป็นกรรมสิทธิ์ของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กรมอนามัย สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสังคมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จ่ายค่าตอบแทนใดๆ

๒.๖.ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด   

๒.๗. ผู้สมัครสามารถเผยแพร่ผลงานของตนเองได้และกรุณาแจ้งว่าเป็นผลงานร่วมกับกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ         

๒.๘.ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดพร้อมทั้งตัวอย่างภาพยนตร์สั้น ได้ที่นี่

[gview file=”http://dopah.anamai.moph.go.th/wp-content/uploads/2016/02/ShortFilm59Register.pdf”]

Translate »
%d bloggers like this: