Don't Miss

ปั่นเพื่อชีวิต (Bike For Life)

กระแสของการกลับมาใช้จักรยาน เริ่มแพร่หลายไป
ทั้งโลกมีหลายประเทศที่มีการจัดการที่ดี นำจักรยานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คล้ายกับเมื่อก่อนที่เป็นเรื่องดีมาก
โดยการมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้จักรยานให้กับประชาชน
และประสบความสำเร็จ เช่นที่ญี่ปุ่น ที่ประเทศแถบ สแกนดิเนเวียเป็นต้น

เมืองไทยเองก็เริ่มมีการใช้จักรยานที่มากขึ้นในกลุ่มที่เป็น
ชนชั้นกลาง แต่ยังเน้นอยู่ที่เพื่อการออกกำลังกายกิจกรรมพิเศษ
ที่เป็นวันหยุดราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ทราบดีว่าได้เริ่มมีการขยายตัว
ของการผลักดันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น ณ จุดนี้เอง ก็คงจะพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่พอมีกำลังได้สนับสนุนและเห็นด้วยในการผลักดันให้เกิดจักรยาน
เพื่อเป็นวิถีชีวิต (Bike for Life) ที่เป็นจริงในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยพลังจากภาคีเครือข่ายมาก โดยจะเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลในหลายด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว
และที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งก็คือการมีผลต่อสุขภาพของประเทศชาติ
และมีผลต่อการผลักดันเรื่อง “กิจกรรมทางกาย”ของประชาชน
ในประเทศครั้งสำคัญในอนาคต

นพ. ชัยพร พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

BikeForLife.pdf

Pages from BikeForLife

Translate »
%d bloggers like this: