Don't Miss

เอกสารประกอบการสรุปผลการดำเนินงานการประเมินระบบควบคุมภายใน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

 

แบบ ปย.๑

Download (PDF, 69KB)

 

แบบ ปย.๒

Download (PDF, 103KB)

แบบติดตาม ปอ.๓

Download (PDF, 138KB)

ภาคผนวก ก

Download (PDF, 126KB)

ภาคผนวก ข

Download (PDF, 5.49MB)

Translate »
%d bloggers like this: