Don't Miss

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ผลงานรอบ ๕ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กุมพาพันธ์ ๒๕๖๐)

แบบรายงานผลตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (SAR Card)

ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๑๓ : ร้อยละของการรับรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : ระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๑๖ : ระดับความสำเร็จของหน่วยงาน มีงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย ๑ เรื่อง

ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ

Translate »
%d bloggers like this: