Don't Miss

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573

การประชุม คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

Download (PDF, 317KB)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561–2573 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

Download (PDF, 302KB)

Download (PDF, 1.08MB)

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

สอดคล้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ดาวน์โหลดที่นี่

การเปิดตัวแถลงข่าว แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓

การเปิดตัวแถลงข่าว แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยนางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ทพ.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และนายวรรณรัตน์ ศรีสุกใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน แถลงข่าวเปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายในวิถีชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้น

 

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573)

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573)

Download (PDF, 2.96MB)

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 4-5 กรกฏาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 4-5 กรกฏาคม 2560

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Download (ZIP, 18.18MB)

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯสำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

Download (PDF, 1.69MB)

เอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

 

Download (ZIP, 3.8MB)

Translate »
%d bloggers like this: