รายงานผล

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓

สอดคล้องตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓)

ดาวน์โหลดที่นี่

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 119KB)

รายการตัวชี้วัดเฝ้าระวัง “ประชากรไทยอายุตั้งแต่ 15-59 ปี มีกิจกรรมทางกายเพียงพอต่อสุขภาพ” รอบ 5 เดือนหลัง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

สรุป KPI 2.7 (5 เดือนหลัง) กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

Download (PDF, 143KB)

เอกสารหมายเลข 1.1

Download (PDF, 158KB)

เอกสารหมายเลข 1.2

Download (PDF, 64KB)

Read More »

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 128KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 111KB)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทการส่งเสรมกิจกรรมทางกาย เพื่อคนไทยสุขภาพดี ฉลอง 100 ปี การสาธารณสุขไทย

https://goo.gl/forms/zMQCETN6yUB8DbYC3

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 176KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Download (PDF, 203KB)

รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน

รายงานผลการติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน-ระดับหน่วยงานย่อย

สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

Download (PDF, 405KB)

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ผลการเบิกจ่ายกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐

Download (PDF, 184KB)

Translate »
%d bloggers like this: