Don't Miss

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 4-5 กรกฏาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 4-5 กรกฏาคม 2560

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Download (ZIP, 18.18MB)

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯสำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

Download (PDF, 1.69MB)

เอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

 

Download (ZIP, 3.8MB)

“โปสเตอร์ แผ่นพับองค์ความรู้ ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข”

Psleep1 Psleep2

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดที่นี่

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

Download (ZIP, 27.55MB)

Download (ZIP, 23.93MB)

ผลการตัดสินการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น กิจกรรมทางกาย ปี 2559

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 25 เรื่อง

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 19 เรื่อง

รวม 2 ประเภท 44 เรื่อง

Download (PDF, 2.01MB)

ประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า

ประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป

อนามัย 30 โหลดได้ที่นี่


อนามัย 30

arrow-download-icon

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)” ๒๕๕๙

SAM_1825

รมอนามัย องออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

จัดประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน นาที

หัวข้อ “กิจกรรมทางกายดี มีสุข (Physical Activity Leads to Happiness)”

ในโครงการพัฒนาพฤติกรรมกิจกรรมทางกาย ปี ๒๕๕๙

 

การประกวด  มี ๒ ประเภท

ประเภทที่ ๑.ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่๑-๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า

ประเภทที่ ๒. ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือปวส.หรือเทียบเท่าหรือประชาชนทั่วไป

 

แต่ละประเภท มี  ๑๒ รางวัล ( รวม ๒๔ รางวัล เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท)

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม(มี ๑ รางวัล)                    เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๕,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศอันดับสอง (มี ๑ รางวัล)                  เงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศดีเด่น (มี ๙ รางวัล)                        เงินรางวัลๆ ละ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Read More »

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2559

ระเบียบการแข่งขันกรีฑาปี 2559

โปรแกรมการแข่งขันกรีฑาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 37

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑากีฬาสาธารณสุขสามัคคี ครั้งที่ 37

Download (PDF, 582KB)

Download

ปั่นเพื่อชีวิต (Bike For Life)

กระแสของการกลับมาใช้จักรยาน เริ่มแพร่หลายไป
ทั้งโลกมีหลายประเทศที่มีการจัดการที่ดี นำจักรยานมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้คล้ายกับเมื่อก่อนที่เป็นเรื่องดีมาก
โดยการมีนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการใช้จักรยานให้กับประชาชน
และประสบความสำเร็จ เช่นที่ญี่ปุ่น ที่ประเทศแถบ สแกนดิเนเวียเป็นต้น

เมืองไทยเองก็เริ่มมีการใช้จักรยานที่มากขึ้นในกลุ่มที่เป็น
ชนชั้นกลาง แต่ยังเน้นอยู่ที่เพื่อการออกกำลังกายกิจกรรมพิเศษ
ที่เป็นวันหยุดราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ทราบดีว่าได้เริ่มมีการขยายตัว
ของการผลักดันที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ
ดังนั้น ณ จุดนี้เอง ก็คงจะพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่พอมีกำลังได้สนับสนุนและเห็นด้วยในการผลักดันให้เกิดจักรยาน
เพื่อเป็นวิถีชีวิต (Bike for Life) ที่เป็นจริงในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน
ซึ่งต้องอาศัยพลังจากภาคีเครือข่ายมาก โดยจะเกิดประโยชน์
ต่อประเทศชาติมากมายมหาศาลในหลายด้านที่ได้กล่าวมาแล้ว
และที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งก็คือการมีผลต่อสุขภาพของประเทศชาติ
และมีผลต่อการผลักดันเรื่อง “กิจกรรมทางกาย”ของประชาชน
ในประเทศครั้งสำคัญในอนาคต

นพ. ชัยพร พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

BikeForLife.pdf

Pages from BikeForLife

Translate »
%d bloggers like this: