Don't Miss

ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download (PDF, 12.88MB)

การออกกำลังกายเพื่อผู้สูงวัย E75

กิจกรรมบริหารกายที่เหมาะสมกับพระสงฆ์

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573)

แผนแม่บทการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561 – 2573)

Download (PDF, 2.96MB)

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 4-5 กรกฏาคม 2560

เอกสารประกอบการประชุมประชาพิจารณ์ 4-5 กรกฏาคม 2560

ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

Download (ZIP, 18.18MB)

ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯสำหรับเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)

Download (PDF, 1.69MB)

เอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙

 

Download (ZIP, 3.8MB)

“โปสเตอร์ แผ่นพับองค์ความรู้ ส่งเสริมการนอนหลับสนิท ชีวิตมีสุข”

Psleep1 Psleep2

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาว์นโหลดที่นี่

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

เอกสารประชุมติดตามประเมินผลกรมอนามัย จังหวัดพังงา ประจำปี2559

Download (ZIP, 27.55MB)

Download (ZIP, 23.93MB)

ผลการตัดสินการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น กิจกรรมทางกาย ปี 2559

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า จำนวน 25 เรื่อง

ผลงานส่งเข้าประกวดประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป จำนวน 19 เรื่อง

รวม 2 ประเภท 44 เรื่อง

Download (PDF, 2.01MB)

ประเภทที่1 ระดับมัธยมศึกษา/เทียบเท่า

ประเภทที่2 ระดับอุดมศึกษา/เทียบเท่า และประชาชนทั่วไป

Translate »
%d bloggers like this: