Don't Miss

Author Archives: 12sansana

คู่มือกระบวนการจัดการคลินิกไร้พุง (DPAC) 2562

Download (PDF, 9.8MB)

Key Messages 042562

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

Download (PDF, 295KB)

รอบรู้…สุขภาพวัยทำงาน

Download (PDF, 12.46MB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

Download (PDF, 298KB)

โครงการพัฒนารูปแบบองค์กรส่งเสริมสุขภาพ

Key Message

Read More »

การประชุม คณะกรรมการบริหารการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

Download (PDF, 317KB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Download (PDF, 300KB)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ครั้งที่ 1/2562

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561–2573 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย

Download (PDF, 302KB)

Download (PDF, 1.08MB)

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

Download (PDF, 1.09MB)

 

Translate »
%d bloggers like this: